Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Anh Vũ
Tên đề tài luận án: Đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong ở một số trường đại học công lập Việt Nam dựa theo tiêu chí đánh giá chất lượng của AUN-QA.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN ANH VŨ             

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:    23/10/1975                                                       

4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3931/QĐ-ĐT ngày 21/11/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Được phép kéo dài thời gian học tập theo Quyết định số 3617/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/9/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Thay đổi cán bộ hướng dẫn luận án tốt nghiệp theo Quyết định số 28/QĐ-ĐBCL ngày 28/3/2014 của Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục– ĐHQG Hà Nội. Điều chỉnh một phần tên đề tài luận án tốt nghiệp theo Quyết định số 21/QĐ-ĐBCL ngày 03/3/2015 của Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục – ĐHQG Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong ở một số trường đại học công lập Việt Nam dựa theo tiêu chí đánh giá chất lượng của AUN-QA.

8. Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục

9. Mã số: 62 14 01 20

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng Thị Xuân Hoa, TS. Nguyễn Thị Thu Hương.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

11.1. Về mặt lý luận: 1) Hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến ĐBCL, hoạt động ĐBCL bên trong trường ĐH; 2) Cơ sở lý luận của luận án làm nền tảng cho các nghiên cứu sau; 3) Đề xuất khung lý thuyết nghiên cứu đánh giá hoạt động ĐBCL bên trong ở một số trường ĐH công lập Việt Nam dựa theo tiêu chí chất lượng của AUN-QA.

11.2. Về mặt thực tiễn: 1) Xây dựng bộ công cụ khảo sát các hoạt động ĐBCL bên trong trường ĐH (phiếu thăm dò ý kiến và phỏng vấn bán cấu trúc) hỗ trợ các trường thu thập thông tin, dữ liệu làm cơ sở đánh giá xác định mức độ đạt được của hoạt động ĐBCL bên trong nhà trường; 2) Làm rõ các hoạt động ĐBCL bên trong trường ĐH và tầm quan trọng của nó đối với việc đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường; 3) Kết quả nghiên cứu góp phần tăng cường nhận thức về chất lượng trong giáo dục đối với các khách thể tham gia khảo sát; 4) Đề xuất được các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ĐBCL bên trong góp phần phát triển hệ thống ĐBCL bên trong cũng như duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường ĐH.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tư liệu cho CBQL, những người làm công tác giáo dục xem xét, xây dựng kế hoạch hoạt động, từng bước cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo tại trường cho phù hợp. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này có thể tham khảo để tiếp tục nghiên cứu sâu thêm về hoạt động ĐBCL bên trong nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

1) Tiếp tục kiểm định mô hình nghiên cứu trên nhiều nhóm khách thể nghiên cứu thuộc các loại hình trường khác nhau (công lập hoặc dân lập hoặc tư thục) để gia tăng tính tổng quát hóa của mô hình nghiên cứu.

2) Nghiên cứu sâu các hoạt động ĐBCL bên trong các trường ĐH có tính đặc thù về lĩnh vực đào tạo.

3) Ứng dụng để nghiên cứu các hoạt động ĐBCL bên trong các loại cơ sở giáo dục khác như trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp,...

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1) Trần Anh Vũ (2012), “Đổi mới công tác kiểm tra - đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Hà Tĩnh”, Tạp chí Giáo dục số 290 (kì 2-7/2012), tr. 20-22 [ISSN 2354-0753].

2) Trần Anh Vũ (2015), “Đảm bảo chất lượng bên trong các trường đại học Việt Nam: Nhìn từ các nghiên cứu trong và ngoài nước”, Tạp chí Giáo dục số 351, (kì 1-2/2015), tr. 28-30 [ISSN 2354-0753].

3) Trần Anh Vũ (2015), “Đảm bảo chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Hà Tĩnh”, Tạp chí Giáo chức Việt Nam số 99, (7/2015), tr. 26-28 [ISSN 1859-2902].

4) Trần Anh Vũ (2015), “Xây dựng mô hình hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong các trường đại học Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục số 364, (kì 2-8/2015), tr. 11-13 [ISSN 2354-0753].

5) Trần Anh Vũ & Lê Nữ Vân Thắng (2016), “Thực trạng hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong của một số trường đại học công lập Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục số đặc biệt, (5/2016), tr. 43-46 [ISSN 2354-0753].

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Đinh Thủy - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   |