Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Huyên
Tên đề tài luận án: Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Nguyên         

2.Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh: 21/05/1985                                                              

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2999/2013/QĐ-XHNV ngày 30/12/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

8. Chuyên ngành:  Chính trị học                                     

Mã số: 62 31 02 01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:            PGS.TS Phạm Ngọc Anh

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án làm rõ cơ sở hình thành tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân;

- Luận án góp phần luận giải những nội dung cơ bản về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân, đồng thời chỉ ra sự thống nhất giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh;

- Luận án nêu việc kế thừa, vận dụng và phát triển tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân trong giai đoạn hiện nay;

- Luận án xác định một cách hệ thống những điều kiện để đảm bảo cho độc lập dân tộc gắn với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Luận án sau khi hoàn thiện có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân.

12. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

13. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1.   Nguyễn Văn Nguyên (2013), “Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và hợp tác quốc tế dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Thông tin đối ngoại (7), tr. 23-27.

2.  Nguyễn Văn Nguyên (2014), “Quan hệ giữa phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng và phát triển ngành ngân hàng trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội, tr. 87-92.

3.  Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Văn Nguyên (2016), “Sự thống nhất giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Lịch sử Đảng (309), tr. 27-32.

4.   Nguyễn Văn Nguyên (2016), “Giải quyết vấn đề lợi ích dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn đổi mới hiện nay”, Tạp chí Cộng sản (117), tr. 42-45.

5.   Nguyễn Văn Nguyên (2016), “Kiên định giá trị hạnh phúc của nhân dân trong phát triển bền vững ở nước ta hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh”, Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông (9), tr. 59-62.

6.   Nguyễn Văn Nguyên (2016), “Độc lập dân tộc - Dân chủ - Hạnh phúc trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (250), tr. 23-24, 27.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   |