Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Minh Triết
Tên đề tài luận án: Phân tích đáp ứng của Profile cánh máy bay theo cách tiếp cận đối ngẫu

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Triết

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 22/10/1988

4. Nơi sinh: Kiên Giang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 65/QĐ-ĐT, ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Phân tích đáp ứng của Profile cánh máy bay theo cách tiếp cận đối ngẫu

8. Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật                                           

9. Mã số: 62 52 01 0110. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

Cán bộ hướng dẫn chính : GS. TSKH. Nguyễn Đông Anh

Cán bộ hướng dẫn phụ:     PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Lần đầu tiên áp dụng và phát triển sáng tạo cách tiếp cận đối ngẫu để phân tích các hiện tượng dao động flutter xuất hiện trong thiết diện cánh chịu lực khí động.

- Đối với tiêu chuẩn tuyến tính hóa có trọng số đã giải quyết vấn đề chọn giá trị trọng số thông qua nghiên cứu đề xuất 3 cách lựa chọn tương ứng với 3 cải tiến. Đã tiến hành khảo sát tần số dao động riêng trong hệ dao động bảo toàn bậc cao và hệ Duffing chịu tải trọng ngẫu nhiên cho thấy các cải tiến này đều cho kết quả tốt hơn so với phương pháp tuyến tính hóa kinh điển.

- Áp dụng cho bài toán ổn định flutter của thiết diện cánh, với các dạng  phi tuyến đa thức hay gặp và tính phí tuyến không quá nhỏ, cho thấy các tiêu chuẩn đối ngẫu cải tiến đều cho kết quả chính xác hơn tiêu chuẩn kinh điển. Ngoài ra các tiêu chuẩn đối ngẫu đầy đủ 3 thành phần thường cho kết quả tốt hơn tiêu chuẩn đối ngẫu 2 thành phần trong các ví dụ khảo sát. Điều đó cho thấy tiêu chuẩn đối ngẫu đầy đủ 3 thành phần có thể áp dụng tốt cho các hệ có tính phi tuyến rõ rệt.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả luận án có thể dùng làm cơ sở khoa học trong quy trình thiết kế cánh máy bay hoặc cánh của các vật thể bay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu mở rộng bài toán ổn định thiết diện cánh 2 chiều sang bài toán ổn định cánh có xét đến chiều dài cánh. Đây là bài toán rất phức tạp nhưng rất cần thiết cho kỹ thuật hàng không. Nghiên cứu thêm các phương pháp CFD, CSM để áp dụng cho bài toán ổn định cánh.    

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Đông Anh, Nguyễn Minh Triết, Mở Rộng Tiêu Chuẩn Đối Ngẫu Cho Các Hệ Phi Tuyến Dao Động Tuần Hoàn, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, 2015, p.03:07.

2. Nguyen Minh Triet, Nguyen Ngoc Viet, Pham Manh Thang, Aerodynamic Analysis of Aircraft Wing, VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 2015, p.68:75.

3. Nguyen Minh Triet, Extension of dual equivalent linearization technique to flutter analysis of two dimensional nonlinear airfoils, Vietnam Journal of Mechanics, vol. 37, N3, 2015, p.217:230.

4. Nguyen Minh Triet, A Full Dual Mean Square Error Criterion For The Equivalent Linearization, Journal of Science and Technology, 2015, p.557:562.

5. Nguyen Minh Triet, M.T. Pham, M. C.  Vu, D.A. Nguyen - "Design wireless control system for aircraft model " Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering Mechanics and Automation,  ICEMA3, 2014,  p.283:286.

6. Minh Triet Nguyen, Ngoc Viet Nguyen, Van Manh Hoang, Manh Thang Pham - Aerodynamic shape optimization of airfoil using SQP method -  Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII, 2015, p.1442:1449.

7. Minh Triet Nguyen, Van Long Nguyen, Ngoc Viet Nguyen, Ngoc Linh Nguyen, Manh Thang Pham “A Study on Low-Speed Wind Tunnel – Theory and Experiment”  Proceedings of the 4rd International Conference on Engineering Mechanics and Automation - ICEMA4, 2016, (Accepted 10/2016)

8. Minh Triet Nguyen, Ngoc Viet Nguyen, Van Manh Hoang, Manh Thang Pham “Aerodynamic analysis and experiment of an airfoil in a low speed wind tunnel”. Proceedings of the 4rd International Conference on Engineering Mechanics and Automation - ICEMA4, 2016, (Accepted 10/2016).

 Tạ Hạnh - VNU - UET
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   |