Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lương Thị Huyền Trang
Tên luận án: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lương Thị Huyền Trang.

2.Giới tính: Nữ.

3. Ngày sinh: 12/11/1986                                        

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhân nghiên cứu sinh số 2999/2013/QĐ-XHNV- SĐH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định 3978/QĐ-XHNV ngày 30 tháng 11 năm 2016 về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ của NCS Lương Thị Huyền Trang. Tên đề tài cũ là Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Tên đề tài được thay đổi là Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

7. Tên luận án: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.               

8. Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS.            

9. Mã số: 62 22 03 02.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đặng Hữu Toàn.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Về mặt lý luận, luận án đưa ra khái niệm tăng trưởng kinh tế, các yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế; khái niệm phát triển văn hóa, các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển văn hóa; khái niệm mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, chủ thể giải quyết và các nhân tố ảnh hưởng tới mối quan hệ này tại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

- Về thực trạng, luận án phân tích những thành tựu và hạn chế trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, nguyên nhân của thực trạng trên và một số vấn vấn đề đặt ra trong việc giải quyết mối quan hệ này.

- Về giải pháp, luận án đưa ra hai quan điểm chỉ đạo và 5 giải pháp nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Có thể làm tài liệu tham khảo cho công tác hoạch định chính sách hoặc công tác giảng dạy, nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa đối với phát triển bền vững Việt Nam, Quá trình giao lưu và tiếp biến các giá trị văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới...

14. Các công trình nghiên cứu có liên quan đến luận án:

1. Lương Thị Huyền Trang (2013), “Quan điểm của Đảng ta về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa”, Tạp chí Triết học (2), tr. 70-78. 

2. Lương Thị Huyền Trang (2013), “Quá trình nhận thức của Đảng về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Tài chính Marketing (15), tr. 66-72.

3. Lương Thị Huyền Trang (2014), “Thực hiện gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sự phạm toàn quốc lần thứ IV, 2014, Nxb Đại học Sư phạm, tr. 360-370.

4. Lương Thị Huyền Trang (2015), “Giao lưu văn hóa và sự gia tăng vai trò của văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa”, Tạp chí Giáo dục lý luận (277),  tr. 72-74.

5. Lương Thị Huyền Trang (2016), “Một số nghịch lý trong tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ, Hội sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Hải Phòng năm 2016, NXB Đại học Sư phạm, tr. 550 - 560.

6. Lương Thị Huyền Trang (2016), “Tác động tích cực của tăng trưởng kinh tế tới phát triển văn hóa ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (248), tr.62-64.

7. Lương Thị Huyền Trang (2017), “Giải pháp gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội (Số Đặc biệt 4/2017), tr.162-165.

8. Lương Thị Huyền Trang (2017), “Phát huy vai trò của phát triển văn hóa đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (260), tr. 45-50.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   |