Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Trà
Tên luận án: "Giải quyết việc làm ở Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức"

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:   Nguyễn Thị Thu Trà    

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: ngày 12 tháng 03 năm 1973                     

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4157/QĐ-SĐH, ngày 15 tháng 07  năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án

- Tên đề tài cũ: “Kinh tế tri thức và vấn đề việc làm ở Việt Nam”

- Tên đề tài mới: “Giải quyết việc làm ở Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

7. Tên luận án: "Giải quyết việc làm ở Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức"

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số:     62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  - 1. PGS. TS Phí Mạnh Hồng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hoá cơ sở lý luận trên cơ sở đó phác thảo khung lý thuyết về việc làm và giải quyết việc làm.

- Phân tích kinh nghiệm thành công và thất bại trong qúa trình giải quyết việc làm ở một số nước trên thế giới, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và khả năng vận dụng kinh nghiệm đó vào thực tiễn của Việt Nam.

- Phân tích đánh giá làm rõ được thực trạng giải quyết việc làm ở Việt Nam trong  10 năm ( từ năm 2004 – 2015) trên cơ sở đó đặt ra các vấn đề cần phải giải quyết.

- Xây dựng các quan điểm, định hướng và giải pháp để giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay nhằm hướng tới nền kinh tế tri thức.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa rất lớn về mặt thực tiễn ở Việt Nam hiện nay, góp phần bổ sung thêm luận cứ lý luận và thực tiễn để hoàn thiện chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam, góp phần xây dựng chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế.

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan, Bộ ngành, Trung ương trong việc hoạch định chính sách đặc biệt là Bộ lao động thương binh xã hội trong việc hoạch định các chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay.

- Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập các môn như: Chính sách công, Chính sách phát triển Kinh tế - Xã hội cho các hệ đào tạo của Hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và trong các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường chính trị tỉnh.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp tục nghiên cứu về các chính sách và các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách và đề xuất các giải pháp khả thi nhằm giải quyết việc làm ở Việt Nam trong thời gian tới.

- Tiếp tục tham gia nghiên cứu đề xuất các chính sách phát triển kinh tế xã hội tại Bộ lao động thương binh xã hội và các địa phương gắn với chương trình công tác nghiên cứu thực tế tại địa phương của giảng viên.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.     Nguyễn Thị Thu Trà  (2015), “Đào tạo lao động theo nhu cầu”, Tạp chí Đại đoàn kết dân tộc và miền núi”, số tháng 3/2015, tr 6 - 7.

2.    Nguyễn Thị Thu Trà (2015), " Việc làm cho người lao động trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay. Thực trạng và giải pháp", Tạp chí Dân tộc  (171), tr 23 - 26.

3.     Nguyễn Thị Thu Trà (2016), "Kinh nghiệm của Trung Quốc và Malaysia về giải quyết việc làm cho người lao động trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa", Tạp chí Giáo dục lý luận (243), tr 78 - 81.

4.     Nguyễn Thị Thu Trà, (2016) “Những yếu tố tác động tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học Chính trị (số 7/2016), tr 66 -70.

5.     Nguyễn Thị Thu Trà, (2016), “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”, Tạp chí Công sản điện tử (số ra ngày 11/10/2016)

6.      Nguyễn Thị Thu Trà, (2016), “Công nghiệp hóa và kinh tế tri thức: Một số đặc điểm và tác động việc làm”, Tạp chí kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 484, tr 70 – 73.

7.     Nguyễn Thị Thu Trà, Phạm Thị Mai Vui (2016) "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để hình thành nền kinh tế tri thức. Vận dụng vào Trường Đại học Hà Nội ", Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Hà Nội.

8.     Nguyễn Thị Thu Trà, (2017), “Xây dựng con người mới XHCN theo tinh thần Nghị quyết Trung Ương IV - Khóa XII của Đảng”, Kỷ yếu hội thảo khoa học – khoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học Hà Nội.                                                                       

 Toản Quân - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   |