Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Hải Yến
Tên luận án: “Pháp luật về chế độ công vụ theo vị trí việc làm trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Hải Yến               

2. Giới tính: Nữ.

3. Ngày sinh: 16/11/1987                                                           

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 4643/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/12/1013 của Giám đốc ĐHQGHN công nhận nghiên cứu sinh năm 2013 được đào tạo tại Khoa Luật.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 939/QĐ-KL ngày 12/11/2015 của Chủ nhiệm khoa Luật về việc bổ sung người hướng dẫn khoa học cho nghiên cứu sinh

7. Tên luận án: Pháp luật về chế độ công vụ theo vị trí việc làm trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật.                  

9. Mã số: 62 38 01 01.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Hồng Thái; TS. Đàm Bích Hiên

11. Tóm tắt các kết quả mới của Luận án

 

Luận án làm sáng tỏ và sâu sắc thêm những vấn đề lý luận  pháp luật về chế độ công vụ theo vị trí việc làm (VTVL) trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam. Luận án đưa ra một số khái niệm khoa học, một số kết luận mang tính khoa học, góp phần hoàn thiện lý luận và là cơ sở để xây dựng và thực thi pháp luật về chế độ công vụ theo VTVL.

Luận án đánh giá thực trạng pháp luật về chế độ công vụ theo VTVL trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN (khu vực các cơ quan HCNN) ở nước ta hiện nay. Phân tích và luận giải các quy định của pháp luật hiện hành, tình hình áp dụng pháp luật chỉ ra được những điểm phù hợp cũng như những tồn tại, hạn chế và các đòi hỏi phải hoàn thiện.

Luận án đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về chế độ công vụ theo VTVL trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay và sự phù hợp với thông lệ quốc tế. Đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ những tồn tại về pháp luật về chế độ công vụ theo VTVL.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn

Kết quả nghiên cứu Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ cho việc nghiên cứu pháp luật về chế độ công vụ theo VTVL và áp dụng pháp luật về chế độ công vụ theo VTVL trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, đồng thời là tài liệu tham khảo phục vụ cho giảng dạy và học tập ở các cơ sở đào tạo các chuyên gia pháp luật, chuyên gia hành chính.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo

Nghiên cứu pháp luật về chế độ công vụ theo VTVL, đồng thời là cơ sở lý luận cho việc xây dựng đội ngũ công chức, hoàn thiện pháp luật về chế độ công vụ theo VTVL, xây dựng đội ngũ công chức ngày một chính quy, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách hành chính, hội nhập, mở cửa trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam.

14. Các công trình công bố liên quan đến Luận án

1.             Trần Thị Hải Yến (2016), "Ứng dụng một số học thuyết quản trị nhân lực vào xây dựng pháp luật về chế độ công vụ theo vị trí việc làm ở Việt Nam hiện nay", Tạp chí Dân chủ và pháp luật điện tử, ngày 13/4/2016.

2.             Trần Thị Hải Yến (2016), "Pháp luật về chế độ công vụ theo vị trí việc làm của Hoa Kỳ và một số gợi mở cho Việt Nam", Dân chủ và pháp luật, (4), tr. 45-47.

3.             Trần Thị Hải Yến (2016), "Pháp luật về chế độ công vụ theo vị trí việc làm - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn", Nghiên cứu lập pháp, (8), tr. 54-59.

4.             Trần Thị Hải Yến (2017), "Pháp luật về chế độ công vụ theo vị trí việc làm: thực trạng và một số giải pháp ", Nhân lực khoa học xã hội, (04), tr. 23-30.

 Đinh Thủy - Ban Đào tạo, ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   |