Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thanh Tịnh
Tên đề tài luận án: Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong điều kiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Nguyễn Thanh Tịnh                  

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     13/10/1970                                                             

 4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Quyết định số 3208/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội      

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 976/QĐ-KL ngày 29/12/2016 của Chủ nhiệm Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội về việc trả nghiên cứu sinh về địa phương.        

7. Tên đề tài luận án: Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong điều kiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

8. Chuyên ngành:  Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật                                          

9. Mã số: 62 38 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           GS.TS. Phạm Hồng Thái

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đánh giá được tổng quan các công trình ở trong và ngoài nước về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Đưa ra khái niệm, bản chất, đặc điểm của TNBTCNN và vai trò của TNBTCNN trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; yêu cầu của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đối với TNBTCNN;

- Đánh giá được quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về TNBTCNN; thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về TNBTCNN ở Việt Nam và chỉ ra những hạn chế, bất cấp, nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó trên cơ sở nhận thức về yêu cầu của nhà nước pháp quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức; việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo tinh thần của Hiến pháp 2013;

- Đưa ra được hệ quan điểm và những giải pháp bảo đảm thực hiện TNBTCNN trong điều kiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Là tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập ở các trường đại học chuyên ngành luật. Đồng thời, là tài liệu được các cơ quan giải quyết bồi thường và cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường, các cơ quan tư pháp, Toà án sử dụng như một tài liệu tham khảo trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện pháp luật, áp dụng các quy định về TNBTCNN.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Một số nét khái quát về thực tiễn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số Chuyên đề, năm 2014, tr 5-26.

[2] Hoàn thiện Pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số Chuyên đề, năm 2016, tr 42-53.

 Thủy Đinh - Ban Đào tạo, ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   |