Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đinh Văn Thuần
Tên đề tài luận án: “Mối quan hệ giữa văn học và hiện thực qua tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:     Đinh Văn Thuần                        

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 22/10/1986                                                           

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định nghiên cứu sinh số: 2999/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Tên đề tài luận án được điều chỉnh theo Quyết định số 1182/QĐ-SĐH, ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: “Mối quan hệ giữa văn học và hiện thực qua tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986”.

8. Chuyên ngành: Lí luận văn học                           

9. Mã số: 62 22 01 20

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:             1. GS.TS Đinh Xuân Dũng; 2. PGS.TS Phạm Xuân Thạch

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Thứ nhất, luận án đã chứng minh văn học là hình thức mô hình hóa hiện thực, từ đó tạo lập cơ sở khoa học khả dụng để nghiên cứu các mô hình hiện thực tiêu biểu trong thể loại tiểu thuyết.

Thứ hai, luận án đã phân tích hai mô hình hiện thực tiêu biểu trong tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986: mô hình hiện thực mô phỏng và mô hình hiện thực sắp đặt.

Thứ ba, luận án đã chỉ ra tương quan giữa các mô hình hiện thực, từ đó nhận diện giá trị và sự vận động, đổi mới của tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu về Lí luận văn học và Văn học Việt Nam ở bậc trung học phổ thông và đại học.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu mối quan hệ giữa văn học và hiện thực qua các tiểu thuyết tiêu biểu xuất bản sau năm 1986.

- Nghiên cứu mối quan hệ giữa văn học và hiện thực qua truyện ngắn Việt Nam sau năm 1986.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Đinh Văn Thuần (2015), “Các loại hình thể tài và vai trò xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới của tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, tr.662-672.

- Đinh Văn Thuần (2016), “Mối quan hệ giữa văn học và hiện thực trong lý luận văn học ở Việt Nam từ sau năm 1986”, Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (42), tr.44-51.

- Đinh Văn Thuần (2016), “Mối quan hệ giữa văn học và hiện thực trong lý thuyết ký hiệu học văn hóa”, Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam (260), tr.24-29.

- Đinh Văn Thuần (2016), “Mối quan hệ giữa văn học và hiện thực trong tư duy lý luận phương Tây”, Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (50), tr.20-26.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   |