Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Cao Nguyên
Tên đề tài luận án: “Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ở các huyện miền núi từ năm 1996 đến năm 2015”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Cao Nguyên     

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 06/12/1982                                                 

4. Nơi sinh: Nghệ An        

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014//QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 3298/QĐ-SĐH, ngày 26 -10 - 2016 của Hiệu Trưởng trường ĐH KHXH và NV

7. Tên đề tài luận án: “Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ở các huyện miền núi từ năm 1996 đến năm 2015”

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Đỗ Quang Hưng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Góp phần tổng kết thực tiễn quá trình Đảng bộ tỉnh Nghệ An vận dụng chủ trương của Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ người người dân tộc thiểu số trong thống chính trị, ở các huyện miền núi.

-  Đúc kết một số kinh nghiệm hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nghệ An về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong thống chính trị, có thể vận dụng để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong thống chính trị, ở các địa phương miền núi trên cả nước trong thời gian tới.

- Từ kết quả khảo sát thực tiễn về quá trình lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong thống chính trị ở các huyện miền núi của Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong 20 năm (1996 – 2015), là cơ sở lý luận để các cấp bộ đảng có thể tham khảo trong quá trình lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân người tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ở khu vực miền núi có những điểm tương đồng với tỉnh Nghệ An.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực đặc thù ở khu vực miền núi.

- Kết quả nghiên cứu của Luận án đóng góp thêm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu và giảng dạy về lịch sử địa phương, về thực hiện chính sách dân tộc nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số nói riêng ở tỉnh Nghệ An.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tìm hiểu chủ trương của Đảng về các vấn đề dân tộc ít người (an sinh xã hội; nguồn nhân lực; hệ thống chính trị; giáo dục; văn hóa…) và quá trình thực thi của các địa phương, nhận xét và rút ra bài học kinh nghiệm.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

 1. Trần Cao Nguyên (2013), Phát triển Đảng viên trong đồng Bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền Tây Nghệ An hiện nay, Tạp chí Lịch sử Đảng (9), tr.92 – 96.

2. Trần Cao Nguyên (2013), “Đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số ở miền Tây Nghệ An”, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (11), tr.30 – 33.

3. Trần Cao Nguyên (2014), “Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số ở các huyện miền Tây Nghệ An trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH”, Tạp chí Giáo dục lý luận (2), tr.65 – 68.

4. Trần Cao Nguyên (2014), “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán dân tộc thiểu số ở các huyện miền Tây Nghệ An”, Tạp chí Khoa học Xã hội nhân văn tỉnh Nghệ An (5), tr.34 – 39.

5. Trần Cao Nguyên (2014), “Thực trạng và giải pháp phát triển Đảng viên trong đồng Bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền Tây Nghệ An hiện nay”, Tạp chí nguồn nhân lực (6), tr.33 – 40.

6. Trần Cao Nguyên (2015), “Xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cấp cơ sở ở các huyện miền núi Nghệ An hiện nay”, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (9), tr.38 – 40.

7. Trần Cao Nguyên (2015), “Một số giải pháp  nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cấp cơ sở ở các huyện miền núi Nghệ An hiện nay”, Tạp chí khoa học xã hội nhân văn tỉnh Nghệ An (9), tr.24 – 28.

8. Trần Cao Nguyên (2015), Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ở các huyện miền Tây Nghệ An đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa”, Đề tài KHCN cấp trường Đại học Vinh, Mã số: T2015 – 14, nghiệm thu tháng 12 - 2015.

9. Trần Cao Nguyên (2016),Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ở các huyện miền núi Nghệ An (1996-2015)”, Tạp chí Lịch sử Đảng(4), tr.100 – 103.

10. Trần Cao Nguyên (2016), “Xây dựng đội ngũ cán Bộ chủ chốt người dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi Nghệ An hiện nay”, Tạp chí Cộng sản (6), tr.69 – 73.

11. Trần Cao Nguyên (2017),Một số kinh nghiệm về xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An (1996 - 2015)”, Tạp chí Lịch sử Đảng(2), tr.88 – 91.

 Lê Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   |