Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Lêna
Tên đề tài luận án: Vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh - chính trị Đông Á từ sau 1991 đến 2015

1.     Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Lêna                   

2.     2. Giới tính: Nữ

3.     Ngày sinh: 23 tháng 11 năm 1984                                  

4.     4. Nơi sinh: Thành phố Hà Nội

5.     Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6.     Các thay đổi trong quá trình đào tạo: thay đổi giáo viên hướng dẫn và tên đề tài luận án tiến sĩ (văn bản thay đổi giáo viên hướng dẫn và tên đề tài luận án tiến sĩ số 2227/QĐ-XHNV, ngày 08 tháng 7 năm 2016)

7.     Tên đề tài luận án: Vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh - chính trị Đông Á từ sau 1991 đến 2015

8.     Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế                                    

9.     Mã số: 62 31 02 06

10.  Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Khắc Nam

11.  Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-          Luận án tổng hợp các quan niệm về vai trò của các chủ thể quan hệ quốc tế từ các lý thuyết QHQT khác nhau cách tiếp cận khác nhau.

-          Luận án góp phần đưa ra cách tiếp cận mới để đánh giá vai trò chủ thể quan hệ quốc tế đó là Phương pháp Phân tích Mạng lưới Xã hội (Social Network Analysis - SNA).

-          Luận án tổng hợp và đánh giá sự chuyển biến về vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh - chính trị Đông Á trong suốt giai đoạn từ sau năm 1991 tới năm 2015.

-          Luận án đưa ra các khuyến nghị mới đối với ASEAN trong việc duy trì vai trò của ASEAN trong những năm sắp tới.

12.  Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):

Luận án là công trình tham khảo cho việc giảng dạy, nghiên cứu về lý luận vai trò của chủ thể QHQT nói chung, vai trò của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trong hợp tác an ninh - chính trị Đông Á nói riêng và việc áp dụng lý thuyết Phân tích Mạng lưới Xã hội trong nghiên cứu QHQT.

Công trình này cũng có giá trị trong việc đưa ra các khuyến nghị mới cho ASEAN và Việt Nam trong việc duy trì vai trò của Hiệp hội trong bối cảnh Đông Á có nhiều biến đổi.

13.  Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):

-          Đông Á học

-          Phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế

14.  Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

-          Lê Lêna (2016), "Bàn về vai trò trung tâm của ASEAN: Một khái niệm chưa rõ ràng”, Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á 10 (1999), tr.16-26.

-          Lê Lêna (2016), “Áp dụng Phương pháp tiếp cận phân tích mạng lưới xã hội trong nghiên cứu vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác an ninh - chính trị khu vực Đông Á sau Chiến tranh Lạnh”, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới 12 (248), tr.40-50.

-          Le Lena (2016), ASEAN’s Centrality in the rising of ASEAN’s Political Security Community”, Southeast Asian Studies, pp.70-82.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   |