Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đinh Văn Trọng
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Bình Định lãnh đạo đấu tranh chống phá chính sách “bình định” của Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa từ năm 1961 đến năm 1973.

1.   Họ và tên nghiên cứu sinhĐinh Văn Trọng                    

2.   Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh: 07-10-1983                                                         

4. Nơi sinh: Bình Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2999/2013/QĐ-XHNV ngày 30/12/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Bình Định lãnh đạo đấu tranh chống phá chính sách “bình định” của Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa từ năm 1961 đến năm 1973.

8. Chuyên ngành:  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam            

9. Mã số: 62.22.03.15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Ngọc Long và TS Nguyễn Quang Liệu.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án khai thác và hệ thống hóa được nguồn tư liệu phong phú, có độ tin cậy, trong đó có nhiều tư liệu mới được công bố về quá trình các cấp bộ Đảng ở tỉnh Bình Định lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh chống phá “bình định”.

- Luận án làm rõ hơn âm mưu và thủ đoạn của Mỹ, chính quyền VNCH trong quá trình thực thi chính sách “bình định” tại tỉnh Bình Định; đồng thời góp phần khẳng định sự vận dụng sáng tạo chủ trương chống phá “bình định” của các cấp bộ Đảng ở tỉnh Bình Định trong những năm 1961 - 1973.

- Bước đầu luận án đưa ra một số nhận xét đánh giá tương đối khách quan về những ưu điểm, hạn chế nổi bật và chỉ ra nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế trong quá trình Đảng bộ tỉnh Bình Định lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh chống phá “bình định”; đồng thời rút ra được một số kinh nghiệm từ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Luận án sau khi hoàn thiện có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các Đảng bộ địa phương trong đấu tranh chống địch “bình định lấn chiếm”. Đồng thời có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy Lịch sử địa phương.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đấu tranh chống phá chính sách “bình định” của Mỹ và chính quyền Việ t Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam từ năm 1961 đến năm 1973.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

- Đinh Văn Trọng (2016), Chính sách “bình định” và “chống bình định” ở tỉnh Bình Định năm 1973, Tạp chí Lịch sử quân sự (290), tr. 49 - 53.

- Đinh Văn Trọng (2016), Đảng bộ tỉnh Bình Định lãnh đạo đấu tranh chống “bình định cấp tốc” (1969 - 1970), Tạp chí Giáo dục Lý luận (250), tr. 86 - 88.

- Đinh Văn Trọng (2017), Cuộc đấu tranh chống phá chính sách ‘bình định” của Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở tỉnh Bình Định (1965 - 1968), Tạp chí Lịch sử Đảng (314), tr. 86 - 91.

- Đinh Văn Trọng (2017), Tìm hiểu cuộc đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Định trước chính sách “Tố Cộng” của Việt Nam Cộng hòa (1955 - 1959), Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung (45), tr. 59 - 67.

- Đinh Văn Trọng (2017), Phong trào chống, phá “Ấp Chiến lược” ở Bình Định (1964 - 1965), Tạp chí Lịch sử quân sự, (307), tr. 35 - 39.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   |