Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Nội
Tên đề tài luận án: “Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên hiện nay”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Nội

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12/07/1982 

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định về việc thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ và điều chỉnh giáo viên hướng dẫn, số 1610/QĐ-SĐH ngày 20/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: “Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên hiện nay”.

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Thị Lan

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án làm rõ các khái niệm giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên; phân tích nội dung cơ bản và các nhân tố tác động đến quá trình giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên hiện nay.

- Đánh giá thực trạng giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên hiện nay: những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của thành tựu và hạn chế, một số vấn đề đặt ra.

- Đề xuất một số quan điểmgiải pháp cơ bản nhằm thực hiện tốt hơn quá trình giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy các chuyên đề về giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh có đồng bào Tày sinh sống nói chung.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu về quá trình giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh hiện nay của dân tộc Tày và các dân tộc thiểu số khác ở Thái Nguyên và các địa phương khác trong cả nước.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

1)         Nguyễn Thị Nội (2015), “Giá trị văn hóa ẩm thực của người Tày”, Tạp chí Dân tộc (175), tr. 56-57.

2)         Nguyễn Thị Nội (2016), “Phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở nước ta trong bối cảnh hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (242), tr. 70-72.

3)         Nguyễn Thị Nội (2016), “Giá trị văn hóa truyền thống của người Tày qua tinh thần hiếu học”, Tạp chí Dân tộc (181), tr. 56-58.

4)         Nguyễn Thị Nội (2016), “Sự biến đổi giá trị văn hóa truyền thống của người Tày ở Thái Nguyên”, Tạp chí Văn hóa - Nghệ thuật (390), tr. 29-31.

5)         Nguyễn Thị Nội (2017), “Tuyên truyền, giáo dục giữ gìn văn hóa Tày ở Thái Nguyên”, Tạp chí Văn hóa - Nghệ thuật (392), tr. 103-105.

 

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   |