Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Khổng MInh Hoàng Việt
Tên đề tài luận án: Thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và tương đương dịch thuật của chúng trong tiếng Anh

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Khổng Minh Hoàng Việt                                       

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 13/01/1977                                                                 

4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3202/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và tương đương dịch thuật của chúng trong tiếng Anh

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu            

9. Mã số: 62.22.01.10

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hồng Cổn - GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về chuyển dịch tương đương thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh. Luận án đã giới thuyết rõ khái niệm thuật ngữ khoa học hình sự, đề xuất tiêu chí nhận diện và tập hợp được 1456 thuật ngữ khoa học hình sự trong tiếng Việt. Luận án đã tiến hành khảo sát 1456 thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt về các mặt phương thức hình thành, nguồn gốc, đặc điểm cấu tạo, đặc điểm định danh. Luận án cũng đã tiến hành khảo sát các thủ pháp chuyển dịch tương đương thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh và các tương đương dịch thuật của thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt trong tiếng Anh. Dựa trên kết quả khảo sát, luận án đã có một số đề xuất về việc lựa chọn, sử dụng, chuẩn hóa thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và cách thức chuyển dịch các thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là tài liệu phục vụ cho việc dạy và học tiếng Anh chuyên ngành tại các trường Công an nhân dân.

- Luận án cũng là tài liệu hữu ích để tiến tới việc biên soạn từ điển thuật ngữ khoa học hình sự Việt - Anh trong tương lai.    

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu xây dựng Từ điển thuật ngữ khoa học hình sự Việt - Anh.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

Khổng Minh Hoàng Việt (2016), “Hướng tới xây dựng Từ điển thuật ngữ khoa học hình sự Việt - Anh”, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư (6), tr. 16-20.

Khổng Minh Hoàng Việt (2016), “Tìm hiểu một số thuật ngữ trong chuyển dịch thuật ngữ khoa học hình sự Việt - Anh”, Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống (12), tr. 98-102.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   |