Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Chí Thảo
Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động thông tin đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2013.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Nguyễn Chí Thảo           

2. Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh:  04/5/1982                                                  

4. Nơi sinh:  Nghệ An

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 30/12/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  không

7. Tên đề tài luận án:  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động thông tin đối ngoại từ  năm 1986 đến năm 2013.

8. Chuyên ngành:  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam       9. Mã số:  62.22.03.15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS. TS Nguyễn Thị Mai Hoa

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng trong công tác đối ngoại và tư tưởng của Đảng. Luận án trình bày, phân tích chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng về hoạt động thông tin đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2013.

- Luận án đánh giá những thành tựu, hạn chế trong sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động thông tin đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2013.

- Bước đầu, luận án đúc kết những kinh nghiệm có cơ sở thực tiễn và khoa học từ sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động thông tin đối ngoại những năm 1986-2013.

- Đặc biệt, luận án tiến hành sưu tầm được một hệ thống các văn bản liên quan đến đề tài nghiên cứu, làm phong phú thêm vốn thông tin về sử học liên quan đến đối ngoại, thông tin đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 1986-2013.

- Kết quả nghiên cứu của luận án đã khẳng định tầm quan trọng của thông tin đối ngoại và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hoạt động thông tin đối ngoại, cũng như từ yêu cầu của quá trình hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng hơn trong những năm tới đây.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho công tác hoạch định chính sách hoặc công tác giảng dạy, nghiên cứu về hoạt động thông tin đối ngoại ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động thông tin đối ngoại.

- Đổi mới hoạt động thông tin đối ngoại vì các mục tiêu, yêu cầu đối ngoại và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Nguyễn Chí Thảo (Đồng tác giả, 2011), “Nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại trong đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch”, Tạp chí Thông tin đối ngoại (90), tr. 17-20.

- Nguyễn Chí Thảo (2012), Đảng lãnh đạo công tác thông tin đối ngoại thời kỳ đổi mới - Thành tựu và một số vấn đề đặt ra”, Đảng Cộng sản trong tiến trình giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội, tr. 586-597.

- Nguyễn Chí Thảo (2012), Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác thông tin đối ngoại 1991-2010, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

- Nguyễn Chí Thảo (2012), Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Lý luận chính trị (11), tr. 79-83.

- Nguyễn Chí Thảo (Đồng tác giả, 2012), “Kinh nghiệm lãnh đạo công tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Giáo dục lý luận (178+179), tr. 114-118.

- Nguyễn Chí Thảo (2012), “Công tác thông tin đối ngoại thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế”, Tạp chí Lịch sử Đảng (263), tr. 40-44.

- Nguyễn Chí Thảo (2013), “Thông tin, tuyên truyền đối ngoại qua các thời kỳ cách mạng”, Tạp chí Lịch sử Đảng (273), tr. 45-50.

- Nguyễn Chí Thảo (2013), “Đẩy mạnh hoạt động ngoại giao văn hóa trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay”, Tạp chí Cộng sản, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Quan-triet-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dang-XI/2013/23847/Day-manh-hoat-dong-ngoai-giao-van-hoa-trong-qua-trinh-hoi.aspx, ngày 30-9-2013.

- Nguyễn Chí Thảo (2014), “Ngoại giao văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế”, Tạp chí Thông tin đối ngoại (129), tr. 38-42.

- Nguyễn Chí Thảo (2014), Thông tin tuyên truyền đối ngoại với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 - Giá trị lịch sử, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 218-233.

- Nguyễn Chí Thảo (2014), “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin đối ngoại trong bối cảnh hội nhập hiện nay”, Tạp chí Cộng sản, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Viet-nam-tren-duong-doi-moi/2014/27427/Nang-cao-chat-luong-hieu-qua-thong-tin-doi-ngoai-trong-boi.aspx, ngày 24-5-2014.

- Nguyễn Chí Thảo (2014), Gắn kết hoạt động thông tin đối ngoại với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Mặt trận (131), tr. 76-80.

- Nguyễn Chí Thảo (Đồng tác giả, 2015), Đổi mới thông tin đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế ở Việt Nam, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội.

- Nguyễn Chí Thảo (Đồng tác giả, 2016), “Cuộc vận động dư luận quốc tế vì sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”, Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sức mạnh đoàn kết thống nhất non sông, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội, tr. 627-638.

- Nguyễn Chí Thảo (Đồng tác giả, 2016), “Đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại theo tinh thần Đại hội XII của Đảng”, Tạp chí Lý luận chính trị (4), tr. 19-23.

- Nguyễn Chí Thảo (2016), “Thúc đẩy vai trò của truyền thông trong hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á (184), tr. 43-50.

- Nguyễn Chí Thảo (Đồng tác giả, 2017), “Tác động chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ từ sau chiến tranh lạnh đến nay”, Tạp chí Lịch sử Đảng (318), tr. 59-63.

 Lê Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   |