Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Võ Thị Cẩm Ly
Tên đề tài luận án: Phụ nữ làm mẹ đơn thân ở nông thôn Bắc trung Bộ: Chân dung xã hội và thực tiến sinh kế (Nghiên cứu trường hợp huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An)

1. Họ và tên  nghiên cứu sinh: Võ Thị Cẩm Ly

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 04/12/1978

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: số 3216/2014/QĐ – XHNV - SĐH, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Tên đề tài được thay đổi theo quyết định số 1010/QĐ-SĐH, ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Phụ nữ làm mẹ đơn thân ở nông thôn Bắc trung Bộ: Chân dung xã hội và thực tiến sinh kế (Nghiên cứu trường hợp huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An)      

8. Chuyên ngành: Xã hội học

9. Mã số: 62310301

10. Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh và PGS.TS Vũ Mạnh Lợi

11. Tóm tắt kết quả mới của luận án:

- Nhận diện được những đặc điểm làm nên chân dung xã hội của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân ở nông thôn Bắc Trung Bộ.

- Làm rõ được quá trình tạo dựng, phát triển sinh kế của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân ở nông thôn Bắc Trung Bộ.

- Khái quát được một số quan điểm lý thuyết nhằm mở rộng sự hiểu biết đối với nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân.

- Nêu lên một số hàm ý về mặt chính sách để góp phần cải thiện đời sống của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân trên phương diện sinh kế.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được cơ quan quản lý sử dụng để xây dựng chính sách và đưa ra các quyết định quản lý.

- Luận án là tài liệu hữu ích phục vụ giảng dạy và nghiên cứu xã hội học ở các trường đại học và viện nghiên cứu.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: An sinh xã hội đối với phụ nữ làm mẹ đơn thân

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1. Võ Thị Cẩm Ly (2015), “Từ nghiên cứu về sinh kế đến những vấn đề đặt ra đối với nghiên cứu sinh kế của phụ nữ  làm mẹ đơn thân ở Việt Nam”, Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội (3), tr.37- 44.

2. Võ Thị Cẩm Ly, Nguyễn Tuấn Anh (2016), “Tài sản sinh kế qua thực tế sử dụng đất nông nghiệp của phụ nữ làm mẹ đơn thân ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An”, Tạp chí Nghiên cứu Con người T.86(5), tr.65-74.

3. Nguyễn Tuấn Anh, Võ Thị Cẩm Ly (2016), “Từ những nghiên cứu về phụ nữ đơn thân đến một số vấn đề đặt ra trong nghiên cứu sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế Công tác xã hội với phụ nữ và trẻ em: kinh nghiệm của một số quốc gia, Học viện Phụ nữ Việt Nam và Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia đồng tổ chức, NXB Giáo dục Việt Nam, tr.433 - 439.

4. Nguyễn Tuấn Anh, Võ Thị Cẩm Ly (2017), “Sức khỏe và sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp (Nghiên cứu trường hợp huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An)”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chăm sóc sức khỏe những vấn đề xã hội học và công tác xã hội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.164 - 175.

 Tân Lê - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   |