Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đoàn Văn KHoa
Tên đề tài mới là ''Thực hành chính sách Công nghệ thống nhất tương thích trong hệ phần mềm xử lý dữ liệu địa chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai trong phạm vi Toàn quốc''.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:   Đoàn Văn Khoa          

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 08/04/1962                                               

4. Nơi sinh: H.Tiền Hải- Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:   2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài

Tên đề tài đã đăng ký là : “Nghiên cứu cơ sở khoa hoc của chính sách phát triển công nghệ phần mềm tương thích trong địa chính”

Tên đề tài mới là ''Thực hành chính sách Công nghệ thống nhất tương thích trong hệ phần mềm xử lý dữ liệu địa chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai trong phạm vi Toàn quốc''.

7. Tên đề tài luận án: “Thực hành chính sách Công nghệ thống nhất tương thích trong hệ phần mềm xử lý dữ liệu địa chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai trong phạm vi Toàn quốc”. (Đây là tên luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước).

8. Chuyên ngành:    Quản lý Khoa học và Công nghệ

9. Mã số: thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

              10.1. PGS.TS.Vũ Cao Đàm

              10.2. PGS.TS.Trần Văn Hải

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Xây dựng cơ sở lý luận về chính sách công nghệ thống nhất tương thích trong hệ phần mềm xử lý dữ liệu địa chính, các tiêu chí của hiệu quả quản lý đất đai có liên quan đến phần mềm xử lý dữ liệu địa chính;

- Khảo sát thực trạng về chính sách công nghệ liên quan hệ phần mềm xử lý dữ liệu địa chính;

- Thực nghiệm mô hình thực hành chính sách công nghệ thống nhất tương thích trong hệ phần mềm xử lý dữ liệu địa chính, đánh giá hiệu quả của việc thực nghiệm mô hình thực hành chính sách này và chứng minh khả năng nhân rộng của mô hình đã thực hành.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Đề tài là cơ sở gợi mở một số giải pháp lên các cơ quan quản lý, các nhà quản lý đất đai từng bước hoàn thiện xây dựng chính sách và thực thi chính sách đất đai theo hướng hiện đại để xây dựng hệ thống công nghệ, hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thống nhất trong toàn quốc phục vụ cho đa ngành, đa lĩnh vực tại Việt Nam;

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu các ý tưởng mới  góp phần nâng cao chính sách công nghệ để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính hoàn chỉnh, hiện đại phục vụ cho đa ngành, đa lĩnh vực tiến tới đáp ứng chương trình hòa cổng chính phủ điện tử.

14. Các công trình khoa học đã công bố của tác giả có liên quan đến luận án

14.1. Đoàn Văn Khoa (2012), “Chính sách phát triển hệ thống công nghệ phần mềm thống nhất tương thích phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính nhằm hiện đại hóa ngành quản lý đất đai tại Việt Nam”, Tạp chí Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ T. I (4), tr. 101-112.

14.2. Đoàn Văn Khoa, Trần Đình Luật (2013), “Hoàn thiện giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính nhằm góp phần hiện đại hóa công tác quản lý đất đai tại Việt Nam”, Tài nguyên và Môi trường T. XII, tr. 30 - 32.

14.3. Đoàn Văn Khoa (2013), “Giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính góp phần hiện đại hóa công tác quản lý đất đai ở nước ta”, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường T.XV (173)/8, tr. 23-32.

14.4. Đoàn Văn Khoa (2014), “Thực trạng thực hành chính sách đất đai bằng công nghệ phần mềm cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ hiện đại hóa ngành quản lý đất đai tại Việt Nam”, Tạp chí Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ T. III (4), tr. 91-102.

14.5. Đoàn Văn Khoa (2015), “Bảo trì và nâng cấp công nghệ phần mềm xử lý dữ liệu địa chính – Một yêu cầu của quá trình chuyển giao công nghệ”, Tổ chức và hoạt động chuyển giao công nghệ: Kinh nghiệm của Australia và đề xuất cho Việt Nam, Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2016, tr. 413-423.

14.6. Đoàn Văn Khoa (2016), “Giải pháp chính sách công nghệ phần mềm tương thích để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính nhằm thống nhất quản lý đất đai tại Việt Nam”, Tạp chí Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ T. V (3), tr. 65-77.

 Lê Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   |