Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Thùy Dương
Tên đề tài luận án: “Tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo qua phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thùy Dương

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 28/6/1985 

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định số 194/2013/QĐ-TCT-ĐT ngày 06/8/2013 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - Đại học Quốc gia Hà Nội, Quyết định số 148/QĐ-SĐH ngày 10/02/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận đề tài và người hướng dẫn luận án tiến sĩ.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 1013/QĐ-SĐH ngày 29/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ.

7. Tên đề tài luận án: “Tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo qua phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX”.

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Nguyên Việt

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án phân tích mối quan hệ giữa tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo nói chung và Thiền Phật giáo Việt Nam nói riêng với phong trào Chấn hưng Phật giáo, từ đó, làm rõ một số đặc trưng của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo Việt Nam.

- Luận án phân tích nguyên nhân, diễn biến của phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX và làm rõ một số nội dung, đặc điểm của tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo Việt Nam qua phong trào này.

- Luận án làm rõ những giá trị và hạn chế của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo Việt Nam từ phong trào Chấn hưng Phật giáo Bắc Kỳ đầu thế kỷ XX đối với đương thời từ đó rút ra những bài học lịch sử đối với hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay.

- Những kết quả đạt được trong luận án được xem là những cái mới khi chúng được phân tích, làm rõ tính linh hoạt của thiền trong đời sống thực tiễn của Phật giáo dẫn đến tính tất yếu của nhập thế.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy các chuyên đề về tư tưởng nhập thế của Phật giáo nói chung và tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo nói riêng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu về tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo qua phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX, không chỉ ở Bắc Kỳ mà ở Nam Kỳ và Trung Kỳ, từ đó nghiên cứu ảnh hưởng của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo đến đời sống tinh thần của Việt Nam hiện nay.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.   Lê Thùy Dương (2013) “Tư tưởng nhập thế của Tam tổ Trúc Lâm Yên Tử, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (3), tr. 33-40.

2.   Lê Thùy Dương (2013) “Ảnh hưởng của tư tưởng nhập thế đến đời sống chính trị - xã hội, văn hóa và nghệ thuật Việt Nam thời Trần, Tạp chí Nghiên cứu Phật học (3), tr. 23-27.

3.   Lê Thùy Dương (2016) “Báo Đuốc Tuệ với phong trào Chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam đầu thế kỷ XX, Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông (5), tr. 57-60.

4.   Lê Thùy Dương (2016) “Tư tưởng Thiền nhập thế qua thơ văn Ngô Thì Nhậm”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (8), tr.76-77.

5.   Lê Thùy Dương (2016) “Khái quát tư tưởng nhập thế của các dòng thiền và một số thiền sư tiêu biểu, Tạp chí Nghiên cứu Phật học (7), tr. 33-40.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   |