Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Mai Tuyết Hạnh

1. Họ và tên  nghiên cứu sinh: Mai Tuyết Hạnh

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 29/08/1975

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định số 2213/2011/QĐ-XHNV, ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định số 243/QĐ-SĐH, ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Quyết định số 383/QĐ-XHNV, ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;

7. Tên đề tài luận án: Dịch vụ xã hội trợ giúp cho người cao tuổi hiện nay (qua khảo sát tại thành phố Hà Nội)

8. Chuyên ngành: Xã hội học

9. Mã số: 62313001

10. Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa

11. Tóm tắt kết quả mới của luận án:

Luận án đã bổ sung các tri thức khoa học Xã hội học về tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội cho người cao tuổi Hà Nội.

Bằng việc kết hợp sử dụng các phương pháp điều tra định lượng và định tính của Xã hội học, luận án đã nhận diện được những dịch vụ xã hội trợ giúp cho người cao tuổi trên địa bàn Hà Nội

Luận án đã tìm hiểu thực trạng sử dụng, sự hài lòng của người cao tuổi đang thụ hưởng dịch vụ hỗ trợ đời sống vật chất của người cao tuổi qua các yếu tố việc làm, thu nhập qua bảo hiểm xã hội và trợ giúp xã hội, chế độ bảo hiểm y tế.

Luận án đã tìm hiểu thực trạng sử dụng, sự hài lòng của người cao tuổi đang thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cơ sở y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác tại cộng đồng

Luận án đã tìm hiểu thực trạng sử dụng, sự hài lòng của người cao tuổi đang thụ hưởng dịch vụ chăm sóc văn hóa, tinh thần, thể dục thể thao, thông tin và các dịch vụ xã hội khác.

Mong muốn của người cao tuổi trong sử dụng dịch vụ xã hội và vai trò của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo xu hướng dịch vụ công và dịch vụ thị trường. Xu hướng phát triển các dịch vụ xã hội đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi theo hướng dịch vụ công và cơ chế thị trường

Sau cùng, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị nhằm thúc đẩy và hoàn thiện chính sách cung cấp dịch vụ xã hội cho người cao tuổi

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

1/Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ y tế nói chung và các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội nói riêng có thể tham khảo những phát hiện chính của luận án, từ đó làm cơ sở xây dựng các giải pháp hoàn thiện hơn nữa trong việc cung cấp các dịch vụ theo hai  hướng dịch vụ công và cơ chế thị trường theo nhu cầu của người cao tuổi.

2/ Làm tài liệu tham khảo và giảng dạy về Xã hội học sức khỏe/y tế, Công tác xã hội với người cao tuổi tại các trường đại học và các cơ sở giáo dục khác.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Phát triển dịch vụ chăm sóc đời sống người cao tuổi Việt Nam theo cơ chế thị trường.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1.        Mai Tuyết Hạnh (2012),  “Một vài nét về an sinh xã hội của người cao tuổi Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo Chia sẻ Kinh nghiệm Quốc tế và An sinh xã hội và Công tác xã hội, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, tr 258 – 270.

2.        Mai Tuyết Hạnh (2016), “Đời sống của người cao tuổi Việt nam trong giai đoạn già hóa dân số”, Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn, T.2 (2a), tr.26-42.

3.        Mai Tuyết Hạnh (2016), “Trợ giúp xã hội thường xuyên cho người cao tuổi Hà Nội”, Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn, T.2 (2b), tr.204-217.

 VNU-USSH - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   |