Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hà Thanh Hương
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu mô phỏng chế độ thủy văn và hoàn lưu Vịnh Bắc Bộ.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hà Thanh Hương             

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     21- 02- 1976                                                     

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số  4761/ QĐ-KHTN-CTSV ngày 29/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu mô phỏng chế độ thủy văn và hoàn lưu Vịnh Bắc Bộ.

8. Chuyên ngành: Hải Dương học                                 

9. Mã số: 62 44 02 28                                              

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học

  Hướng dẫn chính: GS. TS. Đinh Văn Ưu.

  Hướng dẫn phụ: PGS. TS. Đinh Văn Mạnh.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã phát triển và ứng dụng quy trình tính toán các trường thủy văn và động lực biển thông qua triển khai kỹ thuật phân tích dữ liệu dựa trên phương pháp bình phương tối thiểu có trọng số địa phương (LOWESS). Kết quả cho thấy kỹ thuật LOWESS đã chứng tỏ khả năng tích hợp tốt trong xây dựng các trường chế độ 3D nhiệt độ, độ muối và làm đầu vào cho mô hình GHER tính toán cho Vịnh Bắc Bộ.

- Thông qua kết quả triển khai mô hình đã phát hiện và lý giải diễn tiến đồng thời cấu trúc nhiệt độ, độ muối và hoàn lưu biển quy mô tháng cho Vịnh Bắc Bộ.

- Trên cơ sở này, có thể khẳng định quy trình phát triển và ứng dụng trong luận án có khả năng ứng dụng tính toán, dự báo cấu trúc nhiệt muối và hoàn lưu Vịnh Bắc Bộ cũng như các vùng biển cụ thể khác.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu này có thể đưa vào ứng dụng trong thực tiễn xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo và dự báo môi trường biển Vịnh Bắc Bộ; trở thành tài liệu tham khảo hỗ trợ nghiên cứu và giảng dạy cho sinh viên và học viên cao học.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu phát triển áp dụng quy trình tính toán nêu trên trong nghiên cứu, dự báo và cảnh báo cấu trúc nhiệt độ, độ muối và hoàn lưu cho toàn Biển Đông.

Nghiên cứu phát triển hệ thống dự báo nghiệp vụ  môi trường.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1].Hà Thanh Hương (2013), ”Biến động cấu trúc hoàn lưu Vịnh Bắc Bộ”, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 29(1S),  tr.80-88.

[2].Hà Thanh Hương, Đinh Văn Ưu, Đinh Văn Mạnh (2014), ”Ứng dụng phương pháp LOWESS trong nghiên cứu cấu trúc nhiệt muối vịnh Bắc Bộ”, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 647,  tr.38–44.

[3].Hà Thanh Hương, 2016. “Xác định cấu trúc nhiệt độ Vịnh Bắc Bộ”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các khoa học trái đất và môi trường, 32(3S), tr.116–122.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   |