Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Hồng
Tên đề tài luận án: “Phân tích, đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học các huyện biên giới Tây Nam tỉnh Nghệ An”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hồng            

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     10/06/1986                                                                   

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: 2048/QĐ-SĐH ngày 9 / 7/ 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án:Phân tích, đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học các huyện biên giới Tây Nam tỉnh Nghệ An”.

8. Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường                  

9. Mã số: 62.85.15.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:     Hướng dẫn chính: PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm          

                                                            Hướng dẫn phụ: TS. Phạm Quang Anh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã làm rõ tính đặc thù: khô, nóng; thiếu nước; thiếu đất sản xuất của 3 lớp cảnh quan, 6 phụ lớp cảnh quan, 6 kiểu cảnh quan, 9 hạng cảnh quan và 110 loại cảnh quan ở khu vực nghiên cứu.

- Trên cơ sở phân vùng cảnh quan, tổ chức được 13 không gian lãnh thổ ưu tiên cho phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực nghiên cứu.

- Đã nghiên cứu cụ thể về tương tác giữa cảnh quan và đa dạng sinh học; trong đó sự đa dạng về cảnh quan là tiền đề của sự đa dạng về ổ sinh thái, chi phối tổ thành loài và đa dạng sinh học.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Các kết quả của luận án sẽ góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc tổ chức, quy hoạch không gian phát triển nông lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực nghiên cứu.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Để nghiên cứu rõ hơn mối quan hệ giữa cảnh quan nông – lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học, cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu vấn đề động lực CQ lãnh thổ để làm rõ tính biến động CQ theo thời gian và diễn thế các hệ sinh thái.

- Cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá định lượng CQ các huyện biên giới phía Tây Nam tỉnh Nghệ An theo các vùng nhằm đặt cơ sở khoa học phục vụ cho mục đích tổ chức sản xuất lãnh thổ mà vẫn đảm bảo duy trì và bảo tồn tính đa dạng sinh học. Tiến tới nghiên cứu chi tiết đánh giá CQ cho từng vùng, miền, huyện trong tỉnh và quy hoạch CQ thích nghi sinh thái cho từng loại cây trồng cụ thể.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Phương Thảo (2010), “Định hướng phát triển nông, lâm nghiệp trên cơ sở đánh giá cảnh quan huyện Tân  Kỳ, tỉnh Nghệ An”, Tuyển tập, Hội nghị khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 5, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

[2] Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Thành Long (2010), Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Mạnh Hùng, Hà Trường Giang, “Cảnh quan học, sinh thái học cảnh quan – quan niệm và ứng dụng”, Tuyển tập, Hội nghị khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 5, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

[3] Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Văn Hồng (2011), “Applying GIS to construct landscape ecology map for ecological planning in Da Dang river basin, Lam Dong province”, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội ISSN 0866 – 8612. Volume 27, No. 2S, 2011.

[4] Nguyễn Văn Hồng (2011), “Đánh giá cảnh quan phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học ba huyện biên giới tây nam tỉnh Nghệ An (Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn)”, Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý lần thứ 8, NXB Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. ISBN:978-604-918-437-6. Quyển 1, 2014.

[5] Nguyễn Văn Hồng, Vương Hồng Nhật (2016), “Định hướng  không gian ưu tiên phát triển nông  nghiệp, lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh  học dựa trên  đánh giá cảnh quan ba huyện Tây Nam Nghệ An”, Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý lần thứ 9, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ISBN:978-604-913-514-9, Quyển 1, 2016.

Ngoài ra,  nghiên cứu sinh cũng là đồng tác giả của 06 bài báo khác đăng trên các tạp chí khoa học,  tuyển tập hội nghị và 01 sách chuyên khảo. Các công trình này tuy có khu vực nghiên cứu không trùng khớp với luận án,  song có liên quan đến các hợp phần thành tạo cảnh quan – hướng nghiên cứu của luận án.

                                                                                   

 Vũ Quang - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   |