Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hồng
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho hệ hỗ trợ cảnh báo lũ lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng 

2.Giới tính:  Nữ

3. Ngày sinh:     01/01/1976                                                       

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3201/QĐ-SĐH  ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài và cán bộ hướng dẫn khoa học luận án tiến sĩ, theo quyết định số 5548/QĐ-SĐH ngày 28/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

7. Tên đề tài luận án:  “Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho hệ hỗ trợ cảnh báo lũ lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam

8. Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường                   9. Mã số: 62.85.01.01

10. Dưới sự hướng dẫn khoa học của:

-  Hướng dẫn chính:         PGS. TS. Nguyễn Kim Lợi

-  Hướng dẫn phụ:                       PGS.TS. Trần Ngọc Anh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Đã xác định được số lượng trạm và vị trí lắp đặt các trạm đo mưa bổ sung phù hợp với đặc điểm và sự phân hóa các điều kiện địa lý phục vụ tăng cường chất lượng dự báo, cảnh báo lũ trên LVS VGTB.

Đã xác lập được hệ hỗ trợ cảnh báo lũ đầy đủ phù hợp với lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn dựa trên tích hợp GIS, mô hình SWAT và HEC-RAS.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn

Kết quả của luận án cung cấp cách tiếp cận nghiên cứu cảnh báo lũ phù hợp với điều kiện LVS VGTB thông qua xây dựng hệ hỗ trợ cảnh báo lũ theo thời gian thực nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về tình hình thời tiết, diễn biến lũ (lưu lượng dòng chảy, mực nước) nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và của cho người dân trên LVS. Đồng thời, là tiền đề để tiến đến xây dựng hoàn thiện một hệ thống cảnh báo sớm (Early Warning System) phục vụ cho việc phòng chống các thiên tai trong tương lai.

Hệ thống cảnh báo này sẽ cung cấp cho người dân, chính quyền địa phương các thông tin hữu ích về tình trạng lũ lụt trên LVS, qua đó hỗ trợ cho việc ra quyết định di tản người dân, tài sản một cách chủ động nhằm giảm thiểu những thiệt hại do lũ lụt gây ra.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1.   Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Bích, Lê Hoàng Tú, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Kim Lợi (2016), “Đánh giá ảnh hưởng của biến động sử dụng đất đến lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”, Tạp chí địa chất, loạt A (351), pp. 49-59.

2.   Nguyễn Thị Hồng, Phan Thị Thanh Trúc, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Kim Lợi (2016), “Optimal Selection of Number and Location of Meteo-Hydrological Monitoring Networks on Vu Gia – Thu Bon River Basin using GIS”, International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, Vol 6(3), pp 324 - 328.

3.   Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Thị Bích, Lê Duy Bảo Hiếu, Lê Hoàng Tú, Nguyễn Kim Lợi (2014), “Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá ảnh hưởng thay đổi sử dụng đất đến lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Vu Gia”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 30(2S), pp. 80-91.

4.   Lê Phương Nhung, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Kim Lợi, “Tích hợp phương trình mất đất phổ dụng hiệu chỉnh, GIS và viễn thám ước tính xói mòn đất tại vùng thượng lưu hữu ngạn sông Vu gia – Thu Bồn”, Kỷ yếu Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2016” Nhà xuất bản Đại học Huế, pp. 472 – 483.

5.   Dương Ngọc Minh, Lê Hoàng Tú, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Kim Lợi (2015), “Tích hợp GIS và AHP thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ tổn thương lũ tại lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam”, Kỷ yếu Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2015”, Nhà xuất bản Xây dựng, pp. 298-301.

6.   Nguyễn Kim Lợi, Nguyễn Duy Liêm, Lê Hoàng Tú, Lê Văn Phận, Trần Lê Như Quỳnh, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Văn Trai, Phạm Công Thiện, Hoàng Thị Thủy, Lê Tấn Phúc (2013), “Hệ hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ cho lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam”, Kỷ yếu hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2013”. Nhà xuất bản Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh, pp. 9 - 18.

7.   Lê Hoàng Tú, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Kim Lợi (2013), “Phân vùng nguy cơ lũ lụt tại lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam bằng ứng dụng công nghệ GIS và thuật toán AHP”, VNU Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol.29 (3), pp. 64 - 72.

8.   Nguyễn Kim Lợi, Nguyễn Duy Liêm, Phạm Công Thiện, Lê Văn Phận, Lê Hoàng Tú, Hoàng Thị Thủy, Nguyễn Văn Trai, Trần Lê Như Quỳnh, Lê Tấn Phúc, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Tịnh Ấu, Nguyễn Thị Hồng, R.Srinivasan (2013), “Development of an Online Supporting System Flood Warning for Vu Gia Watershed, Quang Nam Province, Vietnam: Conceptual Framework and Proposed Research Techniques”, VNU Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol.29(1), pp. 38-44.

 

9.   Nguyễn Kim Lợi, Hoàng Thị Thủy, Nguyễn Văn Trai, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hồng, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hiếu Trung, Trương Phước Minh, Suppakorn Chinvanno (2011),Ứng dụng mô hình SWAT và phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại miền Trung Việt Nam”,  Kỷ yếu hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2011”, Nhà Xuất bản Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh, pp. 41-50.

 

 Vũ Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   |