Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thanh Nga
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2013

 1.   Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Nga.         

2.   Giới tính: Nữ

3.   Ngày sinh: 10/01/1978                                                     

4.   Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5.   Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6.   Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7.   Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2013

8.   Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam          

9.   Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Viết Thảo

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án góp phần tổng kết thực tiễn quá trình Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc vận dụng chủ trương của Đảng về đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến năm 2013.

- Từ thực tiễn lãnh đạo thực hiện đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1997 đến năm 2013, góp phần tổng kết một nội dung quan trọng trong quá trình hiện thực hóa Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy của BCH Trung ương khóa X (2008) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Những nhận định, đánh giá khách quan về ưu điểm, hạn chế và những kinh nghiệm đúc kết được từ sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc về đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp từ năm 1997 đến 2013, góp phần cung cấp những cơ sở lịch sử cho các cấp bộ đảng, chính quyền địa phương tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chủ trương, chính sách về đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp trong thời gian tới có hiệu quả hơn.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể làm tư liệu tham khảo cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu các đề tài liên quan đến  nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn nói chung, đào tạo NNL cho nông nghiệp ở Vĩnh Phúc nói riêng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Có thể mở rộng phạm vi nghiên cứu về mặt không gian hoặc tiếp tục nghiên cứu đề tài từ năm 2013 đến nay.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Đỗ Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thanh Nga (2013), “Phát triển nguồn nhân lực: điều kiện tiên quyết để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng đồng băng Bắc bộ”, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (401), tr. 28 - 34.

- Nguyễn Thị Thanh Nga (2013), “Các kỳ Đại hội của Hội Nông dân Việt Nam”, Tạp chí Lịch sử Đảng (7), tr. 68 - 70.

- Đặng Kim Oanh, Nguyễn Thị Thanh Nga (2013), “Vài nét về chương trình an sinh xã hội ở Xin-ga-po và Nga”, Tạp chí Cộng sản (79), tr. 74 - 77.

- Nguyễn Thị Thanh Nga (2015), “Phát triển nguồn nhân nguồn nhân lực thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, Tạp chí Lịch sử Đảng (12), tr. 38 - 42.

- Nguyễn Thị Thanh Nga (2015), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới”, Tạp chí Giáo dục lý luận (231), tr. 14 - 15.

- Đặng Kim Oanh, Nguyễn Thị Thanh Nga (2016), “Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Ấn Độ - Một số bài học cho Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán (08), tr. 67 - 68.

- Đặng Kim Oanh, Nguyễn Thị Thanh Nga (2016), “Nông nghiệp, nông thôn Ấn Độ và hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong nông nghiệp, nông thôn - Thực trạng và triển vọng”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới”.

- Nguyễn Thị Thanh Nga (2017), “Công tác đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (2005 - 2013) thành tựu và kinh nghiệm”, Tạp chí Lịch sử Đảng (321), tr. 99 - 104.

 Lê Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   |