Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Cao Sơn
Tên đề tài luận án: Giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ an ninh, trật tự

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Cao Sơn               

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 28/7/1978                                                            

4. Nơi sinh: Ninh Bình 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2798/2012/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 28/12/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Gia hạn 15 tháng.

7. Tên đề tài luận án:  Giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ an ninh, trật tự

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                                

9. Mã số: 62 31 02 04. 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           [1] PGS, TS. Trần Minh Trưởng

[2] PGS, TS. Nguyễn Bình Ban

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Góp phần hoàn thiện khái niệm, cấu trúc nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ an ninh, trật tự.

- Làm rõ, khẳng định cơ sở hình thành, nội dung, cấu trúc giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ an ninh, trật tự.

- Chỉ ra vai trò định hướng của giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ an ninh, trật tự giai đoạn hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng làm tài liệu giảng dạy trong các Học viện, trường Công an nhân dân; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ công an học tập, thực hiện tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Hồ Chí Minh học, Chính trị học, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:  

[1] Nguyễn Cao Sơn (Chủ biên) (2014), Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân (Sách hướng dẫn học tập dùng cho hệ bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ), Học viện An ninh nhân dân, Hà Nội.

[2] Nguyễn Cao Sơn (2015), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách tư duy của người Công an nhân dân”, Tạp chí Thông tin đối ngoại (8), tr.37-41.

[3] Nguyễn Cao Sơn (2015), “Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự”, Tạp chí Khoa học và Giáo dục an ninh (7), tr.10-12.

[4] Nguyễn Cao Sơn (2015), “Tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh trong bảo vệ an ninh trật tự”, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự (4), tr.25-27.

[5] Nguyễn Cao Sơn (2015), “Giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ an ninh trật tự”, Tạp chí Khoa học Quân sự (10), tr.8-12.

[6] Nguyễn Cao Sơn (2015), “Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện mới”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân (11), tr.62-65.

[7] Nguyễn Cao Sơn (2016), “Xây dựng bản chất Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Vận dụng một số nội dung khoa học chính trị trong công tác công an, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.81-89.

[8] Nguyễn Cao Sơn (2016), “Một số vấn đề về xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Công an nhân dân (6), tr.103-107.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   |