Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Kiều Oanh
Tên đề tài luận án: Tác động của khoa học và công nghệ hiện đại đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19/8/1982                                                            

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5.Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2798/2012/QĐ-XHNV-SĐH ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận án: Vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Dương Văn Thịnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-  Luận án góp phần làm sáng tỏ quan niệm về khoa học và công nghệ hiện đại và vai trò của nó đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể:

+ Luận án đưa ra quan niệm về khoa học và công nghệ hiện đại với các đặc trưng cơ bản như sau:

Thứ nhất, khoa học và công nghệ hiện đại là tổng thể gắn bó hữu cơ giữa khoa học và công nghệ.

Thứ hai, khoa học và công nghệ hiện đại là kết quả của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, được đánh dấu mốc từ đầu thế kỷ XX.

Thứ ba, sự gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa khoa học và công nghệ hiện đại đã đem lại những thành tựu mang tính bước ngoặt so với các giai đoạn trước, từ đó những tác động của chúng đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

+ Luận án chỉ ra và phân tích rõ thực trạng vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đó là: vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại được thể hiện trong nhận thức và phát triển các giá trị đạo đức truyền thống, trong việc tạo ra những điều kiện hoạt động thực tiễn cùng các công cụ, phương tiện giúp con người hiện thực hóa các giá trị đạo đức truyền thống, đồng thời góp phần đấu tranh, cải tạo những phong tục, tập quán lạc hậu và những chuẩn mực đạo đức không còn phù hợp với điều kiện xã hội mới.

- Luận án nêu ra một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể:

+ Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức của các chủ thể về vai trò của khoa học và công nghệ trong việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc

+. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực hiện thực hóa vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc

+. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh, cải tạo những phong tục tập quán lạc hậu và những chuẩn mực đạo đức không còn phù hợp với thời đại mới

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy, học tập các môn khoa học như triết học, đạo đức học ở các trường đại học, học viện và có thể là lý luận tham khảo cho việc hoạch định chính sách và quản lý khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Triết học xã hội; Đạo đức học.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

- Nguyễn Thị Kiều Oanh - Vũ Hồng Mai (2015), "Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay", Tạp chí Giáo dục (3), tr.77-79.

- Nguyễn Thị Kiều Oanh (2015), "Sự biến đổi các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc trong thời đại phát triển khoa học, công nghệ hiện nay", Tạp chí Giáo dục lý luận (233), tr.32-35.

- Nguyễn Thị Kiều Oanh (2016), “Vai trò của khoa học, công nghệ trong việc phát huy giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (251), tr.33-35.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   |