Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trịnh Thị Huế
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thế tương tác nguyên tử, các tham số nhiệt động, các cumulant và phổ XAFS theo mô hình Debye tương quan phi điều hòa.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Huế                                            

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/6/1986                                                                        

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh số 5543/QĐ-ĐHKHTN ngày 23/12/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không  

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thế tương tác nguyên tử, các tham số nhiệt động, các cumulant và phổ XAFS theo mô hình Debye tương quan phi điều hòa.

8. Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán                              

9.  Mã số: 62440103

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: GS.TSKH. Nguyễn Văn Hùng

                                                            Hướng dẫn phụ: TS. Hà Đăng Khoa

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Xây dựng mô hình Debye tương quan phi điều hòa (ACDM) đối với các tinh thể có cấu trúc bcc thể hiện qua việc tính toán các biểu thức giải tích của thế tương tác nguyên tử hiệu dụng phi điều hòa và các cumulant biểu diễn hệ số Debye-Waller với khai triển bậc cao.

- Xây dựng phép gần đúng với đóng góp của các nguyên tử lân cận lớp thứ nhất (FSNNCA) đối với dao động của nguyên tử hấp thụ và nguyên tử tán xạ để tính đến đóng góp của hệ nhiều hạt vào dao động giữa các nguyên tử.

- Tính số các phổ XAFS phi điều hòa và biến đổi Fourier của chúng, trong đó đã thu hút đóng góp phi điều hòa của các cumulant theo mô hình Debye tương quan phi điều hòa, cho phép thu nhận các thông tin cấu trúc và các tham số nhiệt động của hệ tinh thể khảo sát trùng hợp với thực nghiệm.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Các kết quả thu được cho phép đánh giá các tính chất nhiệt động và các hiệu ứng phi điều hòa trong XAFS để thu nhận thông tin cấu trúc, các tham số nhiệt động của vật liệu tinh thể có cấu trúc bcc từ số liệu XAFS thực nghiệm.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Xây dựng mô hình Debye tương quan phi điều hòa (ACDM) đối với các tinh thể có cấu trúc lập phương khác.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Nguyen Van Hung, Trinh Thi Hue, Nguyen Ba Duc (2015), “Calculation of Morse Potential Parameters of bcc Crystals and Application to Anharmonic Interatomic Effective Potential, Local Force Constant”, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, 31(3), pp. 23-30.

[2] Nguyen Van Hung, Trinh Thi Hue, Ha Dang Khoa, Dinh Quoc Vuong (2016), “Anharmonic correlated Debye model high-order expanded interatomic effective potential and Debye-Waller factors of bcc crystals”, Physica B 503, pp. 174–178.

[3] Nguyen Van Hung, Trinh Thi Hue, Nguyen Ba Duc, Dinh Quoc Vuong (2016), “Temperature  Dependence  of  High-Order  Expanded  Debye – Waller Factors and XAFS of Metallic Molybdenium”,  Journal of Chemistry and Materials Research 5(5), pp. 99-104.

[4] Nguyen Van Hung, Trinh Thi Hue, Nguyen Bao Trung, Nguyen Cong Toan (2017), “Anharmonic Correlated Debye Model high-order Expanded Debye-Waller Factors of BCC Crystals: Application to Metallic Wolfram”, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics,  33(1), pp. 22-28.

[5] Nguyen Van Hung, Trinh Thi Hue, Ha Dang Khoa and Tong Sy Tien (2017), “X-ray absorption fine structure of bcc crystals studied based on high-order expanded Debye –Waller factors”, Communications in Physics, 27(1), pp. 55-64.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   |