Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Hồng Trang
Tên đề tài luận án: Xây dựng mô hình liên kết giữa trường đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp dưới tiếp cận hệ thống đổi mới

1. Họ và tên  nghiên cứu sinh: Phạm Hồng Trang

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 30/12/1981

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV- SĐH, ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian học tập (7 tháng) theo Quyết định số 4619/QD-XHNV ngày 29 /12 /2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Xây dựng mô hình liên kết giữa trường đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp dưới tiếp cận hệ thống đổi mới

8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ                     Mã số: Đào tạo thí điểm

9. Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Học và PGS.TS. Đào Thanh Trường

10. Tóm tắt kết quả mới của luận án:

Về khía cạnh lý thuyết, Luận án đưa ra khái niệm đổi mới, tiếp cận hệ thống đổi mới. Theo đó, đổi mới là tập hợp các hoạt động xã hội phức tạp nhằm tạo ra sản phẩm mới hoặc cải tiến, thực hiện qui trình theo phương pháp mới hoặc áp dụng cách thức mới để đưa một sáng chế ra thị trường, đem lại lợi ích kinh tế. Tiếp cận hệ thống đổi mới là việc sử dụng các tri thức về hệ thống đổi mới (cấu trúc của hệ thống đổi mới, mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành) để xây dựng một mô hình liên kết đảm bảo được hiệu quả liên kết giữa trường đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp, đạt mục tiêu của đổi mới phù hợp với bối cảnh Việt Nam hiện nay. Luận án đã phân tích tiến trình phát triển của mối liên kết giữa trường đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp qua các giai đoạn lịch sử, qua đó thấy được tiến hóa của từng mô hình sau so với mô hình của giai đoạn trước, đồng thời làm rõ tính bất định – xác suất hình thành các mối liên kết trong tam giác liên kết.

Về khía cạnh thực tiễn, bằng việc kết hợp sử dụng các phương pháp điều tra định lượng và định tính, Luận án đã chỉ ra thực trạng mối liên kết trường đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp hiện nay; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mối liên kết trường – viện doanh nghiệp; đề xuất mô hình liên kết trường đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp và các giải pháp đảm bảo mô hình vận hành tốt dưới tiếp cận hệ thống đổi mới có điều chỉnh phù hợp với bối cảnh Việt Nam hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Các tổ chức khoa học và công nghệ như trường đại học, viện nghiên cứu hay doanh nghiệp, chính quyền địa phương có thể tham khảo giải pháp để tăng cường liên kết trong KH&CN, vận dụng hoàn thiện chính sách phát triển KH&CN của tổ chức.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Xây dựng mô hình liên kết giữa trường đại học khối khoa học xã hội và nhân văn với doanh nghiệp; Vai trò của Nhà nước trong thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu của các trường đại học ở Việt Nam.

13. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1.   Phạm Hồng Trang (2013), “Một số giải pháp về nhu cầu và chất lượng trong nghiên cứu của các trường đại học theo quan điểm chính sách đổi mới”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam T. XXII(665), tr.38-41.

2.   Phạm Hồng Trang (2016), “Tăng cường liên kết trường đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp theo tiếp cận hệ thống đổi mới nhằm thúc đẩy chuyển giao khoa học và công nghệ ở Việt Nam”, Tổ chức và hoạt động chuyển giao công nghệ - Kinh nghiệm của Australia và đề xuất cho Việt Nam (Trần Văn Hải chủ biên), NXB Thế giới, Hà Nội.

3.   Nguyễn Thị Minh Nga, Phạm Quang Trí, Phạm Hồng Trang (2016), “Chính sách phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong các trường đại học Việt Nam”, Tạp chí Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ T. V(4), tr.57-71.

4.   Phạm Hồng Trang (2017), “Liên kết giữa trường đại học với viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ”, Tạp chí Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ T. VI(1), tr.24-36 .

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   |