Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Nguyệt Hải Ninh
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phân loại chi Trà (Camellia L.) thuộc họ Chè (Theaceae D. Don) ở Việt Nam.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ NGUYỆT HẢI NINH  

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 16/06/1983                                                                    

4. Nơi sinh: Đà Lạt, Lâm Đồng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3485/QĐ-KHTN-CTSV ngày 14/9/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phân loại chi Trà (Camellia L.) thuộc họ Chè (Theaceae D. Don) ở Việt Nam.

8. Chuyên ngành:  Thực vật học                                                          

9. Mã số: 62420111

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Trần Ninh; PGS.TS. Nguyễn Trung Thành

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Cho đến nay, đây là công trình đầu tiên nghiên cứu đầy đủ và có hệ thống về phân loại chi Trà (Camellia L.) ở Việt Nam. Các taxon thuộc chi Trà (Camellia L.) ở Việt Nam hiện biết gồm 70 loài và 01 thứ, được sắp xếp trong hệ thống gồm 4 subgenus và 20 section. 

- Góp phần phát hiện và công bố 03 loài mới cho khoa học, gồm Camellia luongii Tran & Le (2015), Camellia ninhii Luong & Le (2016), Camellia tuyenquangensis D. V. Luong, N. N. H. Le & N. Tran (2017); bổ sung dữ liệu cho cho 04 loài, gồm Camellia yokdonensis Dung & Hakoda, Camellia phanii Hakoda & Ninh, Camellia thanxaensa Hakoda & Kirino, Camellia hirsuta Hakoda & Ninh để đáp ứng các điều kiện công bố hữu hiệu theo Luật Danh pháp Thực vật Quốc tế.

- So với thống kê gần nhất về chi Trà (Camellia L.) ở Việt Nam của Tran Ninh (2002), nghiên cứu của luận án đã bổ sung 27 loài, bổ sung địa điểm phân bố cho 14 loài.

12. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Tran Ninh, Le Nguyet Hai Ninh (2013), “The Yellow Camellias of the Tam Dao National Park”, International Camellia Journal 45, pp. 122-128.

[2] Luong Van Dung, Truong Quang Cuong, Pham Huu Nhan, Le Nguyet Hai Ninh (2014), “Re-discovered species of Camellia krempfii (Gagnep.) Sealy in Vietnam”, International Camellia Journal 46, pp. 139-141.

[3] Tran Ninh, Le Nguyet Hai Ninh (2015), “A New Yellow Camellia species from North Vietnam”, International Camellia Journal 47, pp. 36-39.

 

[4] Lê Nguyệt Hải Ninh, Đoàn Văn Vệ, Nguyễn Trung Thành (2016), “Xử lý hữu hiệu cho công bố khoa học của ba loài trà hoa vàng thuộc chi Camellia L. (Theaceae)”, Báo cáo Khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ hai Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, tr. 530-534, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội.

[5] Le Nguyet Hai Ninh, Luong Van Dung (2016), “General Information about the yellow Camellia species in Vietnam”, Proceedings of Dali International Camellia Congress, Dali, Yunnan, China, pp. 80-84.

[6] Le Nguyet Hai Ninh (2016), “Drawings of some Camellia species from Vietnam”, Proceedings of Dali International Camellia Congress, Dali, Yunnan, China, pp. 85-89.

[7] Luong Van Dung, Le Nguyet Hai Ninh (2016), “Camellia ninhii – a new yellow Camellia species from Vietnam”, International Camellia Journal 48, pp. 117.

[8] Le Nguyet Hai Ninh, Naotoshi Hakoda, Tran Ninh (2016), “Supplementing effective scientific publication Conditions for four Camellia species (Theaceae) of Vietnam”, International Camellia Journal 48, pp. 118-121.

[9] Ninh Nguyet Hai Le, Chiyomi Uematsu, Hironori Katayama, Lieu Nguyen Thi, Ninh Tran, Dung Luong Van, Son Thanh Hoang (2017), “Camellia tuyenquangensis (Theaceae), a new species from Vietnam”, Korean Journal of  Plant Taxonomy 47(2), pp. 95-99.

 Chu Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   |