Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nghiêm Tuấn Hùng
Tên đề tài luận án: “Vấn đề di cư trong quan hệ quốc tế (1991-2016)”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nghiêm Tuấn Hùng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 31/10/1986

4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án theo Quyết định số 2443/QĐ-XHNV, ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

7. Tên đề tài luận án: “Vấn đề di cư trong quan hệ quốc tế (1991-2016)”

8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế              Mã số: 62.31.02.06

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Phạm Minh Sơn

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Dựa trên cách tiếp cận các cấp độ phân tích và các lý thuyết quan hệ quốc tế, luận án đưa ra khung lý thuyết về nghiên cứu di cư trong quan hệ quốc tế;

- Phân tích sự phát triển của di cư quốc tế qua các thời kỳ lịch sử, đặc biệt là thực trạng di cư quốc tế trong giai đoạn 1991-2016;

- Phân tích những nguyên nhân và động lực chính của vấn đề di cư quốc tế; nêu lên những nhận xét về đặc điểm của di cư quốc tế trong giai đoạn 1991-2016.

- Phân tích tác động của di cư trong quan hệ quốc tế;

- Đưa ra hàm ý chính sách cho Việt Nam.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo cho các học giả, người nghiên cứu muốn tìm hiểu về di cư quốc tế.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

13. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1.    Nghiêm Tuấn Hùng (2016), “Di cư quốc tế từ góc nhìn kinh tế chính trị quốc tế”, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới 245(9), tr. 20-25.

2.    Nghiêm Tuấn Hùng (2017), “Những thách thức đối với châu Âu trong cuộc khủng hoảng di cư và tị nạn hiện nay: Từ lý thuyết đến thực tiễn”, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới 251(3), tr. 33-41.

 Tân Lê - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   |