Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Quyên
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Quyên                        

2. Giới tính:  Nữ

3. Ngày sinh: 20/02/1985                                                                  

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV ngày 30/12/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

 Thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 1559/QĐ-XHNV, ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Hiệu trưởng trường ĐH KHXH và NV.

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013

8. Chuyên ngành:  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                   

9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Quang Hải, TS Nguyễn Quang Liệu

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án làm rõ những yếu tố tác động đến việc hoạch định chủ trương xây dựng đội ngũ công nhân của Đảng bộ tỉnh Thái Bình và chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đổi mới.

- Luận án trình bày các chủ trương của Đảng bộ tỉnh Thái Bình và quá trình chỉ đạo xây dựng đội ngũ công nhân của Đảng bộ từ năm 1986 đến năm 2013.

- Luận án đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong quá trình lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013.

- Luận án đúc rút một số kinh nghiệm chủ yếu về lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013 của Đảng bộ tỉnh Thái Bình. Những kinh nghiệm này có tính định hướng cho việc xây dựng đội ngũ công nhân của tỉnh ở giai đoạn tiếp theo.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án sau khi hoàn thiện có thể dùng làm tài liệu phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong thời kỳ đổi mới nói chung và lịch sử phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Thái Bình nói riêng. Đồng thời, luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực này.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng, phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ đổi mới.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Vũ Thị Quyên (Đồng tác giả, 2014), “Nhà nước và Công đoàn trong việc thực hiện các quyền xã hội của người lao động”, Tạp chí Lao động và Công đoàn (567), kỳ 1 (tháng 3- 2014), tr.7-9.

2. Vũ Thị Quyên (2017), “Phát triển tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp góp phần xây dựng đội ngũ công nhân tại tỉnh Thái Bình hiện nay”, Tạp chí Nghiên cứu khoa học Công đoàn (7), tr. 50-54.

3. Vũ Thị Quyên (2017), Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân (2008-2013)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (5), tr. 93-96.

4. Vũ Thị Quyên (2017), “Thực trạng xây dựng đội ngũ công nhân tại các doanh nghiệp tỉnh Thái Bình hiện nay”, Tạp chí Lao động và Công đoàn (618), kỳ 2 (tháng 4 -2017), tr 16-17.

5. Vũ Thị Quyên (2017), “Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng đội ngũ công nhân tại các doanh nghiệp của tỉnh Thái Bình hiện nay”, Tạp chí Giáo  dục lý luận (260), tr 16-17.

6. Vũ Thị Quyên (2017), “Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần xây dựng đội ngũ công nhân tỉnh Thái Bình lớn mạnh”, Tạp chí Lao động và Công đoàn (632), kỳ 2 (tháng 11 -2017), tr 18-19.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   |