Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Xuân Thu
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Sơn La lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc (1991 - 2010).

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Xuân Thu  

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 10/9/1981                                                            

4. Nơi sinh: Sơn La

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2213/2011/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 21/11/2011.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: gia hạn thời gian đào tạo từ tháng 12/2014 đến tháng 12/2016.

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Sơn La lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc (1991 - 2010).

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam    9. Mã số: 62.22.56.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đình Lê

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Nghiên cứu quá trình Đảng bộ tỉnh Sơn La vận dụng chủ trương, quan điểm của Đảng (trong thời gian từ năm 1991 đến năm 2010) về việc lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vào điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Việc tập hợp nhân dân, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian từ năm 1991 đến năm 2010. Đảng bộ tỉnh Sơn La đã có những đánh giá, tổng kết về quá trình thực hiện. Nghiên cứu sinh đã tiếp cận, cụ thể hoá thành một số nhận xét, kinh nghiệm, phân tích những ưu điểm, hạn chế của Đảng bộ tỉnh trong quá trình lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở Sơn La.

- Ngoài ra, luận án tập hợp, chọn lọc và hệ thống hóa một cách cơ bản các tài liệu về chủ trương, biện pháp của Đảng bộ tỉnh đối với việc lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Từ đó, góp phần vào công tác nghiên cứu, giảng dạy lịch sử và giáo dục tư tưởng cho học sinh, sinh viên địa phương trong thời kỳ đổi mới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Luận án góp phần cung cấp những luận cứ trong việc hoạch định chủ trương về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở tỉnh Sơn La.

- Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho một sô lĩnh vực khoa học nghiên cứu về Sơn La.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

14. Các công trình công bố có liên quan đến luận án

 - Phạm Xuân Thu (2012), “Chính trị - Luật: nguồn nhân lực cần thiết cho việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ở vùng Tây Bắc”, Hội thảo khoa học Quốc gia, Đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc trong tiến trình hội nhập, NXB Thống kê,  tr.535 - 538.

 - Phạm Xuân Thu (2014),Tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp ở Sơn La, Tạp chí Giáo dục Lý luận (222), tr.69 - 71.

 - Phạm Xuân Thu (2015), “Một số kết quả xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc tỉnh Sơn La (1986 - 2000)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (300), tr.99 -103.

 - Phạm Xuân Thu (2018), “Đảng bộ tỉnh Sơn La thực hiện xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc (2001 - 2010)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (3).

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   |