Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Tiến Dũng
Tên đề tài luận án: “Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT các tỉnh miền núi Tây Bắc theo tiếp cận năng lực”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Tiến Dũng                

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 01/06/1970                                               

4. Nơi sinh: Điện Biên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1436/QĐ-ĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2014

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Em được phép chỉnh sửa tên đề tài thành: “Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT các tỉnh miền núi Tây Bắc theo định hướng chuẩn hóa”, tại Quyết định  số 199/QĐ-ĐT ngày 11/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

Tại Quyết định số 1663/QĐ-ĐT ngày 22/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, em được phép chỉnh sửa tên đề tài thành: “Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT các tỉnh miền núi Tây Bắc theo tiếp cận năng lực”

7. Tên đề tài luận án: “Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT các tỉnh miền núi Tây Bắc theo tiếp cận năng lực”.

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                         

9. Mã số: 62 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

                                                      2. TS. Trịnh Ngọc Thạch.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã hệ thống hóa các nghiên cứu về tiếp cận năng lực, phát triển nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ CBQL trường THPT;

- Làm rõ yêu cầu và nội dung phát triển đội ngũ CBQL trường THPT theo tiếp cận năng lực;

- Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ CBQL trường THPT và thực trạng phát triển đội ngũ các tỉnh miền núi Tây Bắc theo tiếp cận năng lực;

- Luận án đã đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THPT các tỉnh miền núi Tây Bắc theo tiếp cận năng lực;

- Luận án đã tổ chức thử nghiệm 01 giải pháp “Đổi mới quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT theo tiếp cận năng lực”. Kết quả thử nghiệm giải pháp này khẳng định sự cấp thiết và phù hợp đối với các tỉnh miền núi Tây Bắc.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các kết quả nghiên cứu có thể áp dụng trong công tác quản lý tại trường THPT các tỉnh miền núi Tây Bắc nói riêng, trong cả nước nói chung.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu cụ thể hơn nhằm cụ thể hóa khung năng lực phù hợp với đội ngũ cán bộ quản lý cá tỉnh miền núi Tây Bắc.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Lê Tiến Dũng (2014), “Giải pháp đổi mới QLGD - Dạy học ở tỉnh Điện Biên theo hướng coi trọng phẩm chất, năng lực người học”, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 9/2014, tr.43.

- Lê Tiến Dũng (2014), “Một số giải pháp về công tác QLGD, coi trọng quản lý chất lượng phát triển đội ngũ nhà giáo ở tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo”, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 9/2014, tr.23.

- Lê Tiến Dũng (2017), “Đội ngũ giáo viên tỉnh Điện Biên - Thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng”, Kỷ yếu Hội thảo “Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên vùng Tây Bắc” (thuộc Đề tài KHCN-TB.21X/13-18 “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”), Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Điện Biên, tháng 5/2017.

- Lê Tiến Dũng (2017), “Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Điện Biên trước yêu cầu đổi mới”, Tạp chí Giáo dục, Số 414, kỳ 2 tháng 9/2017.

- Lê Tiến Dũng (2017), “Giải pháp Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa”, Tạp chí Dạy & học ngày nay, Số tháng 9/2017.

- Lê Tiến Dũng (2017), “Xây dựng môi trường làm việc, chính sách đãi ngộ - yếu tố quan trọng trong phát triển năng lực đội ngũ CBQLGD trường THPT các tỉnh miền núi” Tạp chí Dạy & học ngày nay, số tháng 12/2017)

- Tham gia nhóm nghiên cứu Đề tài KHCN-TB.21X/13-18 “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

 Thủy Lê - VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   |