Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thị Thu Trang
Tên đề tài luận án: Giáo dục đạo đức cho sinh viên các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Hoàng Thị Thu Trang      

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 24/03/1983                                                  

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài luận án.

 - Tên đề tài cũ: Vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

 - Tên đề tài sau thay đổi: Giáo dục đạo đức cho sinh viên các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay

7. Tên đề tài luận án: Giáo dục đạo đức cho sinh viên các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử            

9. Mã số: 62.22.03.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thế Kiệt

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

 - Luận án góp phần làm sáng tỏ tầm quan trọng, nội dung giáo dục đạo đức cho sinh viên các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay

 - Luận án góp phần làm rõ thực trạng của giáo dục đạo đức cho sinh viên các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay.

  - Luận án đưa ra phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho sinh viên các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

 - Kết quả nghiên cứu của luận án này có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và nghiên cứu triết học về vấn đề đạo đức, giáo dục đạo đức cho sinh viên ở các trường cao đng, đại học, trường Chính trị địa phương cũng như ở các cơ quan làm công tác tư tưởng văn hoá, các đối tượng quan tâm đến đề tài luận án.

  - Luận án góp phần kiến nghị cho việc hoạch định những chính sách và thực thi chính sách liên quan đến sinh viên và công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Triết học xã hội, Triết học kinh tế, Đạo đức học, Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử…

 - Nghiên cứu chuyên sâu vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong giai đoạn hiện nay

 - Giáo dục đạo đức cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay

 - Nghiên cứu chuyên sâu về phương hướng và biện pháp giáo dục đạo đức cho thanh niên, sinh viên trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:  

 -  Hoàng Thị Thu Trang (2014), “Một số vấn đề về giáo dục đạo đức mới trong việc hình thành, phát triển nhân cách sinh viên ở Thái Nguyên hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (219), tr. 118-120.

 - Nguyễn Thế Kiệt và Hoàng Thị Thu Trang (2016), “Nhận biết những biểu hiện tiêu cực về mặt đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo quản lý ở Việt Nam hiện nay và nguyên nhân của nó”, Đề tài cấp bộ “Sự xuống cấp đạo đức xã hội hiện nay – vấn đề và giải pháp”, mã số B.15 – 02, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 - Hoàng Thị Thu Trang (2017), “Giáo dục đạo đức cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (257), tr. 65-67.

- Hoàng Thị Thu Trang (2017) “Một số vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (260), tr. 75-78.

- Lương Gia Ban và Nguyễn Thế Kiệt (đồng chủ biên) (2017) Hoàng Thị Thu Trang và tập thể các tác giả, “Phát huy giá trị đạo đức truyền thống  trong  xây  dựng lối sống mới cho sinh viên Việt Nam hiện nay”, NXB Lao động, Hà Nội.                                                                              

                                                                                

 

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   |