Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Thị Lợi
Tên đề tài luận án: “Vấn đề phát triển nguồn nhân lực trẻ ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:    BÙI THỊ LỢI             

2. Giới tính:      Nữ

3. Ngày sinh: 20/08/1984   

4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định số 166/QĐ-SĐH ngày 10/02/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận đề tài và người hướng dẫn luận án tiến sĩ.

Quyết định số 47 /QĐ-SĐH ngày 03/ 02 /2015  của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ và điều chỉnh giáo viên hướng dẫn của NCS Bùi Thị Lợi.

7. Tên đề tài luận án: “Vấn đề phát triển nguồn nhân lực trẻ ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay”.

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Sỹ Phán

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án góp phần hệ thống hóa và làm rõ thêm một số nội dung lý luận về nguồn nhân lực trẻ, phát triển nguồn nhân lực trẻ, tầm quan trọng, các yếu tố cơ bản tác động đến phát triển nguồn nhân lực trẻ ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay.

Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực trẻ ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay: những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế, một số vấn đề đặt ra trong việc phát triển nguồn nhân lực trẻ ở tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua; từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực trẻ ở tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho những người nghiên cứu, giảng dạy và những ai quan tâm đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực trẻ ở Việt Nam nói chung, ở tỉnh Hà Tĩnh nói riêng.

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể là gợi ý để các nhà lãnh đạo tham khảo trong việc xây dựng các chính sách nhằm phát triển nguồn nhân lực trẻ ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay. Hơn nữa, nó cũng cung cấp thông tin để các tổ chức đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, tư vấn thiết kế chương trình đào tạo, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu vấn đề phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao ở tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.   Bùi Thị Lợi (2016), “Yêu cầu cơ bản của việc phát triển nguồn nhân lực trẻ ở Hà Tĩnh”, Tạp chí Thanh niên (45), tr.20-21.

2.   Bùi Thị Lợi (2016), “Thiếu tác phong công nghiệp - Lỗ hổng của nguồn nhân lực trẻ ở Hà Tĩnh”, Tạp chí Thanh niên (47), tr.22-24.

3.   Bùi Thị Lợi (2017), “Đổi mới giáo dục - đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực trẻ ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay”,  Tạp chí Giáo dục lý luận (5), tr.85-88.

4.    Bùi Thị Lợi (2017), “Một số giải pháp trong giáo dục và đào tạo để phát triển nguồn nhân lực trẻ ở tỉnh Hà Tĩnh”, Tạp chí Giáo dục (3), tr.55-58.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   |