Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Thúy Hà
Tên đề tài luận án: Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ THÚY HÀ         

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 29/4/1978                                                         

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Tên đề tài luận án

7. Tên đề tài luận án: Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:                       

- Luận án phân tích quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên. Từ đó chỉ ra vai trò của văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, đó là: văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên góp phần hoàn thiện và phát triển nhân cách con người; văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên góp phần xây dựng nếp sống văn hóa mới, xây dựng xã hội văn minh; văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên góp phần xây dựng nếp sống văn hóa mới, xây dựng xã hội văn minh; văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Luận án phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi ứng xử với môi trường tự nhiên của con người; phân tích thực trạng văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên trong sản xuất và trong sinh hoạt ở Việt Nam hiện nay.

- Luận án đã đề xuất và luận giải tính khả thi của bốn giải pháp nhằm nâng cao văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay; giáo dục văn hóa ứng xử; xử phạt các hành vi gây ô nhiễm môi trường; đảm bảo an ninh môi trường; kết hợp hài hòa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể dùng làm tài liệu, cứ liệu cho những người nghiên cứu, giảng dạy và học tập triết học Mác – Lênin, có thể là lý luận tham khảo những vấn đề về môi trường, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, trách nhiệm về bảo vệ môi trường của con người.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Triết học xã hội; Triết học môi trường.                                                             

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

- Trần Thị Thúy Hà (2017), Văn hóa môi trường với sự phát triển xã hội, Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam (2), tr. 84-88.

- Trần Thị Thúy Hà (2017), An ninh về môi trường ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam (6), tr. 95-99.

- Trần Thị Thúy Hà (2017), Giáo dục văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên góp phần hoàn thiện nhân cách con người, Tạp chí Giáo dục (3), tr.75-77.

- Trần Thị Thúy Hà (2017), Giải pháp để giáo dục văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Giáo dục (3), tr. 82-84.

 Lê Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   |