Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hồng Linh
Tên đề tài luận án: Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại Ba Vì – Hà Nội

1. Họ và tên  nghiên cứu sinh: Nguyễn Hồng Linh               

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 25/10/1977                                                            

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3216/2014/QĐ-XHNV- SĐH, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại Ba Vì – Hà Nội

8. Chuyên ngành: Xã hội học                                                    

9. Mã số: 62310301

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Mai Thị Kim Thanh và TS. Nguyễn Hải Hữu

11. Tóm tắt kết quả mới của luận án:

(1). Luận án đã vận dụng và tiếp cận mới theo hướng xã hội học giới để làm sáng tỏ mối quan hệ biện chứng giữa lý thuyết và thực tiễn, qua đó lý giải những thuận lợi và khó khăn hiện nay của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

(2) Bằng việc kết hợp sử dụng các phương pháp điều tra định lượng và định tính của Xã hội học, luận án đã chỉ ra thực trạng của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

(3) Luận án đã phân tích được các yếu tố tác động đến vai trò của phụ nữ trong phát triển  kinh tế hộ gia đình

(4) Luận án đã đề xuất một số biện pháp, kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

(1) Các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính quyền Ba Vì có thể tham khảo để bổ sung và hoàn thiện chính sách tại địa phương.

(2) Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được dùng làm tài liệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu, tham khảo, giảng dạy và học tập môn xã hội học gia đình và giới, xã hội học nông thôn, xã hội học kinh tế tại các trường đại học và cao đẳng.

(3) Cung cấp cho người đọc một bức tranh tổng thể về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ và nêu lên các yếu tố tác động tới sự đóng góp của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đánh giá sự biến đổi của vai trò giới trong phát triển kinh tế hộ gia đình qua các thời kỳ phát tiển kinh tế, văn hóa, xã hội khác nhau ở một số địa phương.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1. Vũ Thị Cúc, Nguyễn Hồng Linh (2016), “Công việc gia đình và địa vị của người phụ nữ”, Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới (3), tr. 53-63.

2. Nguyễn Hồng Linh (2017), “Về Vai trò của phụ nữ trong kinh tế hộ gia đình ( nghiên cứu trường hợp tại Ba Vì – Hà Nội)”, Tạp chí Thông tin khoa học xã hội (4), tr 31 -38.

3. Nguyễn Hồng Linh ( 2017), “Ý nghĩa của Thuyết tương tác biểu trưng trong nghiên cứu vai trò phụ nữ và phát triển kinh tế hộ gia đình” , Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội ( 6), tr. 57 – 63.

 Lê Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   |