Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đỗ Sơn Hải
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số hợp chất 2-amino-4H-pyran 3-carbonitril.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:     Đỗ Sơn Hải                              

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     14/08/1982                                                                   

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3713/QĐ-ĐHKHTN ngày 09/9/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số hợp chất 2-amino-4H-pyran 3-carbonitril.

8. Chuyên ngành: Hóa hữu cơ                                                   

9. Mã số: 62440114

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Đình Thành     

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã tổng hợp được 12 hợp chất của propargyl 6-amino-5-cyano-2-methyl-4-phenyl-4H-pyran-3-carboxylat thế bằng phản ứng ba thành phần ở nhiệt độ phòng; 11 dẫn xuất của 2-amino-4-phenyl-7-propargyloxy-4H-chromen-3-carbonitril thế bằng phản ứng O-alkyl hóa các hợp chất của 2-amino-4-phenyl-7-hydroxy-4H-chromen-3-carbonitril thế tương ứng và 5 hợp chất của ethyl 2,7-dimethyl-5-(phenyl)-4-oxo-3-propargyl-3,5-dihydro-4H-pyrano[2,3-d]pyrimidin-6-carboxylat. Đây hoàn toàn là các chất mới, chưa từng được công bố trong bất kỳ tài liệu nào.

- Bên cạnh các phương pháp tổng hợp đã biết, luận án đã tổng hợp được 11 dẫn xuất của ethyl 6-amino-5-cyano-2-methyl-4-phenyl-4H-pyran-3-carboxylat thế bằng phương pháp mới sử dụng chất lỏng ion làm xúc tác trong phản ứng ba thành phần. Sau đó, chuyển hóa thành 8 dẫn xuất kiểu pyrano[2,3-d]pyrimidin và 4 hợp chất kiểu tetrahydropyridin thế tương ứng bằng phản ứng với dichloroacetyl chlorid, hoặc acetyl acetat.

- Đặc biệt, kết quả luận án góp phần tổng hợp được 23 hợp chất 1H-1,2,3-triazol chứa hợp phần D-glucose bằng phản ứng click, cụ thể như sau: 9 hợp chất 1-((2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl 6-amino-5-cyano-2-methyl-4-phenyl-4H-pyran-3-carboxylat thế; 9 hợp chất 2-amino-4-phenyl-7-((1-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methoxy)-4H-chromen-3-carbonitril thế và 5 hợp chất ethyl 3-(1-((2,3,4,6-tetra-Oacetyl-β-D-glucopyranosyl))-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl-2,7-dimethyl-5-(phenyl)-4-oxo-3,5-dihydro-4H-pyrano[2,3-d]pyrimidin-6-carboxylat. Đây hoàn toàn là các chất mới, chưa từng được công bố trong bất kỳ tài liệu nào.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Đang nghiên cứu.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu tổng hợp một số hợp chất 1H-1,2,3-triazol chứa hợp phần 2-amino-4H-pyran hoặc 2-amino-4H-chromen và hợp phần monosaccharide khác hoặc disaccharide như: d-Galactose, d-Lactose, d-Maltose

- Nghiên cứu tác dụng sinh học trên một số đối tượng khác, nhằm tìm ra hoạt tính tốt đối với chủng loại vi sinh vật thích hợp.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Nguyen Dinh Thanh, Do Son Hai, Tran Thi Dung, Nguyen Thi Mai, Le Hai Dang (2016), “Synthesis on the Use of the ionic liquid 1-butyl-3-methylimidazolium hydroxidee in synthesis of substituted 4-phenyl-4H-chromenes”, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, 32(3), pp.176-180.

[2] Do Son Hai, Nguyen Dinh Thanh, Cao Thi Le, Vu Thi Tuyet Thuy, Do Tien Tung, Hoang Thi Kim Van, Nguyen Thi Minh Hai (2017), “Synthesis of some substituted propargyl 6-amino-5-cyano-2-methyl-4-phenyl-4H-pyran-3-carboxylates”, Viet Nam Journal of Chemistry, 55(5E1,2), pp.468-473.

[3] Do Son Hai, Nguyen Dinh Thanh, Pham Thi Thu Hien, Vu Thi Ng°C Bich, Nguyen Thi Ky Duyen, Nguyen Thi Mai (2017), “Study on synthesis of some propargyl ethers of substituted 2-amino-4-phenyl-7-hydroxy-4H-chromene-3-carbonitriles”, Viet Nam Journal of Chemistry, 55(2e), p.156-160.

[4] Do Son Hai, Nguyen Dinh Thanh, Cao Thi Le, Vu Thi Tuyet Thuy, Do Tien Tung, Hoang Thi Kim Van (2018), “Analysis of NMR spectra of substituted propargyl 6-ammino-5-cyano-2-methyl-4-R-phenyl-4H-pyran-3-carboxylate”, VietNam Journal of Analytical Sciences, 23, pp.172-177.

[5] Do Son Hai, Nguyen Dinh Thanh, Cao Thi Le, Vu Thi Tuyet Thuy, Do Tien Tung (2017), “Synthesis of 2-amino-4H-pyran-3-carbonitriles: its reaction to chlorocetyl chloride”, Proceeding of the 21th International electronic conference on synthesic organic chemistry, Vol.21, 2017, http://sciforum.net/conference/ecsoc-21/paper/ 4770.

[6] Do Son Hai, Nguyen Dinh Thanh, Cao Thi Le, Vu Thi Tuyet Thuy, Do Tien Tung, Hoang Thi Kim Van (2017), “Catalysis investigation of 2-amino-4H-pyran-3-carbonitriles containing propargyl group”, Proceeding of the 21th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, Vol.21, 2017, http://sciforum.net/conference/ecsoc-21/paper/4769.

[7] Nguyen Dinh Thanh, Do Son Hai, Pham Thi Thu Hien, Vu Thi Ngoc Bich, Hoang Thi Kim Van (2018), “Synthesis of some 1H-1,2,3-triazols containing chromene and d-glucose moieties”, Vietnam Journal of Chemistry (Đã nhận đăng).

[8] Nguyen Dinh Thanh, Nguyen Thi Thu Ha, Do Tien Tung, Cao Thi Le, Tran Thi Thanh Van, Do Son Hai, Hoang Thi Kim Van, Vu Ngoc Toan (2018), “Application of spectral methods for study on conversion of 2-amino-4H-pyran-3-carbonitriles”, Vietnam Journal of Analytical Sciences (Đã nhận đăng).

 Vũ Quang - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   |