Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Mỹ Phương
Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm một số kim loại nặng (As, Cd, Pb) trong đất vùng trồng rau thành phố Thái Nguyên và phụ cận bằng thực vật".

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Mỹ Phương 

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:                            09/01/1978                               

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 4374/QĐ-KHTN-SĐH ngày 03/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm một số kim loại nặng (As, Cd, Pb) trong đất vùng trồng rau thành phố Thái Nguyên và phụ cận bằng thực vật".

8. Chuyên ngành:         Môi trường đất và nước                                   

9. Mã số: 62 44 03 03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải

GS.TS. Đặng Thị Kim Chi

11. Tóm tắt và các kết quả nghiên cứu mới của luận án:

- Nghiên cứu đã phân tích và đánh giá được 1 cách toàn diện về thực trạng tích lũy kim loại nặng (As, Cd, Pb) trong đất, nước tưới và trong rau ở vùng trồng rau thuộc thành phố Thái Nguyên và phụ cận; 

- Đã xác định được ngưỡng ô nhiễm giới hạn về kim loại nặng (As, Cd, Pb) và ảnh hưởng của độ chua, phân hữu cơ vi sinh và phức chất hữu cơ EDTA đến sự phát triển của cây cỏ mần trầu (Eleusine indica L.) và cây lu lu đực (Solanum nigrum L.);

- Đã xác định được tiềm năng sinh khối và thời gian thu hoạch hợp lý để sử dụng 2 loại thực vật bản địa trong xử lý đất trồng rau bị ô nhiễm As, Cd, Pb.

- Đã xác định được hiệu quả xử lý kim loại nặng (Cd, Pb) của 2 loài thực vật ở mô hình tại vùng nghiên cứu.

- Đã đề xuất quy trình xử lý một số kim loại nặng tích lũy trong đất trồng rau bằng thực vật cho địa bàn nghiên cứu.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng trong thực tiễn nhằm xử lý ô nhiễm một số kim loại nặng trong đất trồng rau bằng cây cỏ Mần trầu (Eleusine indica L.) và cây lu lu đực (Solanum nigrum L.), góp phần cải thiện chất lượng đất và canh tác bền vững tại vùng nghiên cứu.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố khác đến khả năng xử lý kim loại nặng bằng cây cỏ mần trầu  (Eleusine   indica   L.) và cây lu lu đực (Solanum nigrum L.).

- Tiếp tục nghiên cứu khả năng xử lý kim loại nặng bằng cây cỏ mần trầu  (Eleusine   indica   L.) và cây lu lu đực (Solanum nigrum L.) tại những vùng trồng rau khác bị ô nhiễm.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Phạm Thị Mỹ Phương, Lê Tất Khương, Nguyễn Mạnh Khải, Đặng Thị Kim Chi (2015), “Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đất đến khả năng sinh trưởng và hấp thu chì (Pb) của cây cỏ mần trầu  (Eleusine   indica   L.) và cây lu lu đực (Solanum nigrum L.) ”, Tạp chí Khoa học,  Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 31 (1S), tr. 71-77.

[2] Phạm Thị Mỹ Phương, Lê Tất Khương, Đặng Thị Kim Chi, Nguyễn Mạnh Khải (2016), “Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng cadimi (Cd) và chì (Pb) trong đất đến khả năng sinh trưởng và hấp thu chì Cd, Pb của cây lu lu đực (Solanum nigrum L.)”, Tạp chí Khoa học,  Các Khoa học Trái đất  và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, 32 (4) ), tr. 29-35..

[3] Phạm Thị Mỹ Phương, Đoàn Văn Tú, Nguyễn Mạnh Khải, Đặng Thị Kim Chi (2018), “Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng cadimi (Cd) và chì (Pb) trong đất đến khả năng sinh trưởng và hấp thu các kim loại này của cây cỏ mần trầu (Eleusine   indica   L.) ”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 60 (2), tr. 32-35.

 Chu Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   |