Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hiền
7. Tên đề tài luận án: “Kỹ năng sống của học viên các Học viện, Trường Công an nhân dân”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hiền

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 09/9/1971.                                               

4. Nơi sinh: Đồ Sơn, Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1798/2012/QĐXHNV-SĐH, ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 4617/QĐ-XHNV, ngày 29 tháng 12 năm 2016

7. Tên đề tài luận án: “Kỹ năng sống của học viên các Học viện, Trường Công an nhân dân”

8. Chuyên ngành: Tâm lý học                            

9. Mã số: 62.31.04.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Ngọc Phú

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án làm rõ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về kỹ năng, kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND. Làm rõ phạm trù kỹ năng sống của học viên; chỉ ra các nhóm kỹ năng sống cơ bản của học viên các Học viện, trường CAND. Luận án đã làm rõ nội dung của các kỹ năng sống cơ bản của học viên; chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND. Chỉ ra các biện pháp tâm lý nhằm góp phần hình thành, hoàn thiện kỹ năng sống tích cực cho các học viên các Học viện, Trường CAND.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án đã chỉ ra thực trạng biểu hiện kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND; chỉ ra ảnh hưởng của các yếu tố đến kỹ năng sống của học viên. Luận án còn đề xuất được các biện pháp tác động có tính khả thi trong việc hoàn thiện các kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND. Những kết quả này là tài liệu tham khảo tốt để xây dựng nội dung đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá kỹ năng sống của học viên các Học viện, Trường CAND trong điều kiện hiện nay còn rất thiếu các tài liệu có tính lý luận cũng như thực tiễn liên quan đến vấn đề này trong giáo dục, đào tạo tại Học viện, Trường CAND.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của luận án, các hướng tiếp theo mà tác giả sẽ định hướng tập trung nghiên cứu bao gồm: các biện pháp nhằm giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng sống cho học viên các học viện, trường CAND; kỹ năng nghề nghiệp của cá nhân trong các lĩnh vực hoạt động của lực lượng CAND; kỹ năng xử lý tình huống của giảng viên trong các trường CAND.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Thị Hiền (11/2012), "Kỹ năng giao tiếp với nhân dân của cảnh sát khu vực", Tạp chí Giáo dục (11), tr.52 - 53.

2. Nguyễn Thị Hiền (2013), Giáo trình giao tiếp và kỹ năng giao tiếp, dùng cho hệ đào tạo Trung cấp Cảnh sát nhân dân.

3. Nguyễn Thị Hiền (2016), Tập bài giảng  kỹ năng giao tiếp, dùng cho hệ đào tạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân.

4. Nguyễn Thị Hiền (2017), “Thực trạng kỹ năng sống của học viên các học viện, trường Công an nhân dân”, Tạp chí Tâm lý học xã hội (10 ), tr.118 - 132.

5. Nguyễn Thị Hiền (2017), “Thực trạng kỹ năng nhận biết và sống với chính mình của học viên các học viện, trường Công an nhân dân”, Tạp chí Tâm lý học xã hội (10), tr.88 98.

6. Nguyễn Thị Hiền (2017), “Một số vấn đề đặt ra với công tác giáo dục, đào tạo kỹ năng sống cho học viên các trường Công an nhân dân”, Tạp chí Giáo dục & Xã hội (12), tr.278 – 282.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   |