Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Việt Dũng
Tên đề tài luận án: Chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Việt Dũng         

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 16/06/1972                                                          

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 208/QĐ-ĐHKT, ngày 05/02/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Điều chỉnh tên đề tài luận án theo quyết định số 4774/QĐ-ĐHKT ngày 13/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo theo quyết định số 3762/QĐ-ĐHKT ngày 31/08/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đ tài luận án: Chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị                                

9. Mã số: 62.31.01.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:         1. PGS.TS. Phạm Văn Dũng; 2. TS. Nguyễn Quốc Việt

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

* Về mặt lý luận:

Hoàn thiện và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về chính sách phát triển thị trường nhà ở trong bối cảnh mới. Để phát triển thị trường nhà ở, chính sách nhà nước không chỉ phải tạo lập những điều kiện cần thiết, khắc phục những khuyết tật và định hướng cho sự phát triển thị trường này, mà điều quan trọng là phải đảm bảo sự hài hòa lợi ích của các chủ thể trên thị trường.

* Về mặt thực tiễn

Sử dụng lý luận về chính sách phát triển thị trường nhà ở để phân tích thực trạng chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam. Từ đó, luận án đánh giá chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam, chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế và những vấn đề đặt ra cho chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam.

Luận án phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến thị trường nhà ở, chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam. Luận án đưa ra những quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam trong thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo đối với các cơ quan, đơn vị liên quan đến chính sách phát triển thị trường nhà ở, có giá trị tham khảo trong công tác giảng dậy và nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng để hoàn thiện hoàn thiện chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam trong thời gian tới.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Trong thời gian tới, NCS dự kiến tiếp tục một số hướng nghiên cứu khác như chính sách phát triển thị trường nhà ở tại một số địa phương; chính sách liên quan đến thị trường nhà ở phi chính thức; hạn chế tiêu cực trong giao đất cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhà ở.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Việt Dũng (2012), “Kinh nghiệm đấu thầu của một số tổ chức quốc tế”, Tạp chí kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, số 371, tháng 7 năm 2012;

2. Nguyễn Việt Dũng (2012), “Một số nhận định và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đấu thầu gói thầu EPC ở Việt Nam sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO”, Tạp chí kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, số 372, tháng 8 năm 2012;

3. Nguyễn Việt Dũng (2017), “Một số giải pháp thúc đẩy thị trường nhà ở Việt Nam phát triển ổn định, minh bạch”, Tạp chí kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, số 505, tháng 11 năm 2017;

4. Nguyễn Việt Dũng (2017), “Chính sách thuế đối với nhà, đất tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, số 506, tháng 12 năm 2017;

 Hồng Nhung - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   |