Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hà Thị Anh Đào
Tên đề tài luận án: Dân ca nghi lễ của người Thái

1.   Họ và tên nghiên cứu sinh:    Hà Thị Anh Đào           

2.   Giới tính: Nữ

3.   Ngày sinh: 25/3/1979

4.   Nơi sinh: Thanh Hóa

5.   Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31/12/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh đề tài luận án, căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học được ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 và sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ. Cụ thể, đề tài cũ: Hò sông nước miền Trung, đặc điểm lời ca và diễn xướng (so sánh với hò sông nước miền Nam và miền Bắc). Đề tài mới: Dân ca nghi lễ của người Thái.

7.   Tên đề tài luận án: Dân ca nghi lễ của người Thái

8.   Chuyên ngành: Văn học dân gian                 

9.   Mã số: 62 22 01 25

10. Cán bộ hướng dẫn khoa họ:  GS.TS Lê Chí Quế

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Thứ nhất, luận án là công trình đầu tiên tập hợp và hệ thống hóa, đồng thời sưu tập thêm được tư liệu về dân ca nghi lễ của người Thái, góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu về văn học dân gian người Thái nói chung và dân ca nghi lễ Thái nói riêng.

Thứ hai, đặt dân ca nghi lễ trong môi trường diễn xướng của chính nơi sản sinh ra nó với chức năng thực hành nghi lễ tín ngưỡng đậm nét, luận án đã mô tả một cách cụ thể toàn bộ diễn trình diễn xướng của dân ca đám cưới và dân ca tang ma của người Thái, bước đầu cho thấy mối liên hệ giữa môi trường diễn xướng và hình thức diễn xướng với các lớp văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng được chứa đựng, ẩn sâu trong các văn bản lời ca dân ca nghi lễ Thái.

Cuối cùng,  luận án cũng góp phần thực hiện chủ trương chính sách bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào Thái trong đời sống hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Biên soạn tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học và những người có cùng mối quan tâm.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu tổng thể về dân ca nghi lễ các dân tộc thiểu số Việt Nam, nội dung, diễn xướng, sự tiếp biến- giao thoa trong cuộc sống đương đại…

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Hà Thị Anh Đào (2016), “Các nghi thức trong đám cưới người Thái xứ Thanh”, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật (19), tr.36-37.

- Hà Thị Anh Đào (2017), “Dân ca nghi lễ trong tang ma của người Thái Thanh Hóa”, Tạp chí Giáo dục nghệ thuật (21), tr.34-37.

 Lê Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   |