Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Việt Hưng
Tên đề tài luận án: Biến đổi văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa từ 1986 đến nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ VIỆT HƯNG          

2.Giới tính: N

3. Ngày sinh: 22/4/1985                                 

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 5772/QĐ-ĐHQGHN, ngày 31/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định số 267/QĐ-VNH ngày 17/11/2017 của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển về việc chuyển đổi chương trình đào tạo tiến sĩ Việt Nam học từ chương trình đạt chuẩn quốc tế sang hệ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quyết định số 03/QĐ-VNH ngày 02/1/2018 của Viện Việt Nam học và khoa học phát triển về việc gia hạn đào tạo và bảo vệ luận án thêm 06 tháng cho nghiên cứu sinh.

Quyết định số 16/QĐ-VNH ngày 15 tháng 1 năm 2018 về việc đổi tên đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh.

7. Tên đề tài luận án: Biến đổi văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa từ 1986 đến nay

8. Chuyên ngành:  Việt Nam học                      

9. Mã số: 62 22 01 13

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Lâm Bá Nam; Hướng dẫn 2: PGS.TS. Mai Văn Tùng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

- Luậnán là công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu, hệ thống trên cơ sở tiếp cận phương pháp liên ngành và khu vực học về biến đổi văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa từ 1986 đến nay. Nghiên cứu tiếp cận trên nhiều chiều cạnh, trong mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, dưới góc nhìn lịch đại và đồng đại.

- Luận án chỉ rõ đặc điểm quá trình biến đổi văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển Hậu Lộc từ năm 1986 – 2016 thông qua 4 thành tố văn hóa: văn hóa sản xuất, văn hóa đảm bảo đời sống, văn hóa quy phạm, văn hóa tâm linh, tín ngưỡng.

- Luận án phân tích và xác định các nguyên nhân tạo nên quá trình biến đổi, thành tựu và hạn chế quá trình biến đổi văn hóa diễn ra trong cộng đồng cư dân ven biển Hậu Lộc giai đoạn 1986 - 2016.

- Luận án chỉ ra các vấn đề đặt ra trong văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển Hậu Lộc trong giai đoạn hiện nay và dự báo xu hướng phát triển văn hóa ở vùng ven biển huyện Hậu Lộc trong tương lai.

- Luận án đề xuất được các nhóm giải pháp thực tế, có tính khả thi nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng cư dân ven biển Hậu Lộc trong bối cảnh hiện đại hóa.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Luận án có thể là nguồn tư liệu quan trọng giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý tham khảo để hoạch định các chính sách xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội ở vùng ven biển Thanh Hóa hiện nay.

- Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng vào việc giảng dạy, nghiên cứu về cộng đồng dân cư ven biển Việt Nam theo hướng tiếp cận liên ngành và khu vực học. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

1)      Biến đổi văn hóa, lối sống của các cộng đồng cư dân vùng ven biển Thanh Hóa trong bối cảnh hiện đại hóa;

2)      Biến đổi tâm lý - xã hội của các cộng đồng cư dân ven biển dưới tác động của quá trình hiện đại hóa và xu hướng đô thị hóa;

3)      Biến đổi nghề nghiệp, lao động, việc làm của  các cộng đồng cư dân ven biển dưới tác động của quá trình hiện đại hóa và xu hướng đô thị hóa;

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án (liệt kê theo trình tự thời gian):

1. Nguyễn Thị Việt Hưng (2015), “Lễ hội Cầu Ngư xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa: Truyền thống và biến đổi”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Hà Tĩnh, (số 5), tr. 80 -88.

2. Nguyễn Thị Việt Hưng (2016), “Nghiên cứu biến đổi văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa - tiếp cận trên phương diện lý thuyết”, Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á, 197 (số 8), tr.75 - 82.

3. Nguyễn Thị Việt Hưng (2016), “Biển trong đời sống văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa”, Tạp chí khoa học trường Đại học Hồng Đức, (số 31), tr.109 - 118.

4. Nguyễn Thị Việt Hưng (2017), “Chuyển biến kinh tế làng Diêm Phố, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa từ 1986 đến nay”,Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á, 203 (số 2), tr. 74 - 82.

5. Nguyễn Thị Việt Hưng (2017), “Tác động của đô thị hóa đến cơ cấu gia đình ở Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa”,Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, (số 393), tr.49 - 52.

6. Nguyễn Thị Việt Hưng (2017), “Tín ngưỡng dân gian trong đời sống của cư dân ven biển Hậu Lộc trong đời sống hiện đại”,Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, (số 397), tr.125 - 128.

7. Nguyễn Thị Việt Hưng (2017), “Văn hóa ẩm thực của cộng đồng cư dân ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ đổi mới”, Tạp chí khoa học trường Đại học Hồng Đức, (số 36), tr.73 - 85.

 Thanh Hằng - VNU - IVIDES
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   |