Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Pisit Amnuayngerntra
Tên đề tài luận án: Biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam định cư ở tỉnh Udonthani, Thái Lan (1946-2017)Tên đề tài luận án: Biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam định cư ở tỉnh Udonthani, Thái Lan (1946-2017

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Pisit Amnuayngerntra     

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 22/07/1987                                                          

4. Nơi sinh: Thái Lan

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 5772/QĐ-ĐHQGHN, ngày 31/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định chuyển chương trình đào tạo từ Chương trình đào tạo tiến sĩ Việt Nam học đạt chuẩn quốc tế sang chương trình tiến sĩ Việt Nam học hệ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội theo Quyết định số 159/QĐ-VNH, ngày 23/6/2017 của Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.

- Gia hạn thời gian đào tạo 06 tháng theo Quyết định số 03/QĐ-VNH ngày 02/01/2018 của Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.

- Quyết định đổi tên đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh số 61/QĐ-VNH ngày 27/03/2018 của Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.

7. Tên đề tài luận án: Biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam định cư ở tỉnh Udonthani, Thái Lan (1946-2017)

8. Chuyên ngành: Việt Nam học                                               

9. Mã số: 62 22 01 13

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Thông qua phương pháp tiếp cận liên ngành và Khu vực học, luận án là một công trình nghiên cứu tương đối toàn diện, hệ thống về quá trình biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở tỉnh Udonthani (Thái Lan).

- Luận án tập trung khảo tả quá trình biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở tỉnh Udonthani dưới tác động của mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan, chính sách và biện pháp của chính phủ Thái Lan đối với người Việt Nam ở Thái Lan trong mỗi giai đoạn và các tác động từ các điều kiện và hoàn cảnh xã hội bản địa.

- Luận án xây dựng một bức tranh tổng thể về quá trình biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở tỉnh Udonthani từ năm 1946 đến 2017.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Luận án cung cấp cơ sở tư liệu về một cộng đồng tộc người có vai trò quan trọng trong phát triển tỉnh Udonthani nói riêng và Thái Lan nói chung, làm luận cứ khoa học góp phần giúp chính phủ Thái Lan đề ra những chính sách đối với các tộc người thiểu số ở Thái Lan.

- Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp cho các nhà nghiên cứu và nhân dân hai nước Việt Nam-Thái Lan những tài liệu khoa học về một cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan dưới mục đích làm cầu nối cho sự phát triển giữa Việt Nam và Thái Lan.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở tỉnh Udonthani trước năm 1946.

- So sánh với biến đổi của cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực khác ở Thái Lan.

- Biến đổi cơ cấu và cấu trúc xã hội của cộng đồng người Việt Nam ở tỉnh Udonthani.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án (liệt kê theo trình tự thời gian):

1.   Pisit Amnuayngerntra (2016), “Quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt Nam định cư ở tỉnh Udonthani (Thái Lan)”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 2, số 1, (ISSN 2354-1172), tr.48-57.

2.   Pisit Amnuayngerntra (2016), “Một số đặc điểm về kinh tế - văn hóa của cộng đồng người Việt định cư ở tỉnh Udonthani (Thái Lan)”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 12, (ISSN 0868-2739), tr.22-29.

3.   Pisit Amnuayngerntra (2017), “การปรับตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จังหวัดอุดรธานี” (Sự thích nghi kinh tế và xã hội của cộng đồng người Thái gốc Việt ở tỉnh Udonthani), Journal of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University, Thailand, No.1, (ISSN 1686-5596), pp.207-244.

 Ngọc Anh - VNU - IVIDES
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   |