Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thanh
Tên đề tài luận án: Các phương tiện biểu đạt tình thái đạo nghĩa trong thư tín thương mại tiếng Anh và tiếng Việt

1. Họ và tên NCS:         Nguyễn Thị Thanh                   

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     14/06/1982                               

4. Nơi sinh: Hà Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2798/2012/QĐ-XHNV-SĐH ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

- Gia hạn thời gian thực hiện luận án 2 năm theo Quyết định số 113/QĐ-XHNV ngày 15/01/2016 và Quyết định số 4617/ QĐ-XHNV ngày 29/12/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- Chỉnh sửa tên đề tài theo Quyết định số 2963/ QĐ-XHNV cấp ngày 14/11/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

7. Tên đề tài luận án: Các phương tiện biểu đạt tình thái đạo nghĩa trong thư tín thương mại tiếng Anh và tiếng Việt

8. Chuyên ngành:   Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu      

9. Mã số:   62 22 02 41 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           GS.TS Nguyễn Văn Hiệp

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã mô tả một cách hệ thống các phương tiện biểu đạt tình thái đạo nghĩa ‘bắt buộc’, ‘được phép’ trong thư tín thương mại tiếng Anh và tiếng Việt trên ba bình diện kết học, nghĩa học, dụng học.

-  Luận án đã lần lượt đối chiếu các phương tiện biểu đạt trên nhằm tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt.

- Dựa vào những đặc điểm về ngôn ngữ, văn hóa và thể loại văn bản, luận án đã bước đầu giải thích cho sự tương đồng và khác biệt trên.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Biên soạn sách tham khảo cho sinh viên học môn Thư tín thương mại ở các trường Đại học ở Việt Nam.

- Phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, tạo lập và tiếp nhận các văn bản thư tín thương mại tiếng Anh và tiếng Việt.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu các phương tiện biểu đạt tình thái đạo nghĩa trong thư tín thương mại tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện liên văn hóa.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

[1]. Nguyễn Thị Thanh (2017), “Động từ tình thái đạo nghĩa trong thư tín thương mại tiếng Anh và tiếng Việt”,  Từ điển học & Bách khoa thư (1), tr. 35-40.

[2]. Nguyễn Thị Thanh (2017), “Động từ biểu đạt tình thái đạo nghĩa “bắt buộc” trong thư tín thương mại tiếng Anh”,  Ngôn ngữ & Đời sống (8), tr.69-73.

[3]. Nguyễn Thị Thanh (2017), “Động từ tình thái biểu đạt tình thái đạo nghĩa “được phép” trong thư tín thương mại tiếng Anh và tiếng Việt”, Khoa học Xã hội và Nhân Văn (2b), tr.354-364.

[4]. Nguyễn Thị Thanh (2017), Hành động ngôn từ biểu đạt tình thái đạo nghĩa “bắt buộc” trong Thư tín thương mại tiếng Anh và tiếng Việt”, Khoa học Xã hội và Nhân văn trong quá trình toàn cầu hóa, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.313-320.

[5]. Nguyễn Thị Thanh (2018), “A study in expressing means of “obligatory” deontic modality in English Commercial correspondence” (Nghiên cứu các phương tiện biểu đạt tình thái đạo nghĩa “bắt buộc” trong thư tín thương mại tiếng Anh), Hội thảo khoa học cấp trường Đại học Ngoại Thương, tr.306-316.

 Tân Lê - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   |