Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Ngô Minh Hiệp
Tên đề tài luận án: Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh chống FULRO trên địa bàn Tây Nguyên (1975-1988)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Minh Hiệp              

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 14/6/1985                                                

4.Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5.Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 128/QĐ-SĐH, ngày 10/ 2/ 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

-Quyết định số 4619 /QĐ-SĐH của ngày 29-12-2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về thời gian gia hạn thời gian đào tạo từ ngày 01-01-2017 đến ngày 30-6-2017.

- Quyết định số 2963/QĐ-XHNV, ngày 14-11-2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc kéo dài thời gian học tập của NCS từ ngày 30-6-2017 đến ngày 31-8-2017

- Quyết định số 1656/QĐ-XHNV, ngày 05-7-2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc kéo dài thời gian học tập của NCS từ ngày 30-6-2017 đến ngày 31-8-2017.

7. Tên đề tài luận án: Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh chống FULRO trên địa bàn Tây Nguyên (1975-1988)

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                 

9. Mã số: 62220315

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Văn Thịnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án trình bày hệ thống chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về đấu tranh giải quyết vấn đề FULRO từ năm 1975 đến năm 1988.

- Đấu tranh, giải quyết vấn đề FULRO ở Tây Nguyên là vấn đề vừa có ý nghĩa về mặt lý luận, vừa có ý nghĩa về mặt thực tiễn; những kết quả nghiên cứu của luận án góp phần trong việc rút ra những kinh nghiệm để vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay ở Tây Nguyên.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Luận án góp phần cung cấp những luận cứ khoa học về đấu tranh giải quyết vấn đề FULRO ở Tây Nguyên; tổng kết những thành tựu và hạn chế từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để có thể sử dụng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay ở Tây Nguyên.

- Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp thêm tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng bộ địa phương trong thời kỳ đổi mới.

13. Những ứng dụng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu về đấu tranh chống FULRO giai đoạn hiện nay (sau năm 1988);

- Nghiên cứu đấu tranh chống FULRO khu vực dân tộc Chăm (vùng Thuận Hải)…

14. Các công trình công bố có liên quan đến luận án:

1. Ngô Minh Hiệp (2011), “Tìm hiểu tổ chức FULRO”, Tạp chí lịch sử quân sự, (12-240), tr. 56 - 64.

2. Ngô Minh Hiệp (2011), “Tổ chức FULRO và cuộc đấu tranh chống FULRO trên địa bàn Gia Lai (1975- 1988)”, Luận văn thạc sỹ, Đại học Quy Nhơn.

3. Ngô Minh Hiệp (2014), “Bàn về việc giải quyết dứt điểm vấn đề FULRO tại Tây Nguyên”, Kỷ yếu hội nghị khoa học cán bộ trẻ và sau đại học năm học 2013- 2014, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 84- 107.

4. Ngô Minh Hiệp (2015) (viết chung), “Đấu tranh giải quyết vấn đề Fulro ở Tây Nguyên từ năm 1975 đến năm 1988: Diễn trình, kết quả và kinh nghiệm”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, (4-468), tr. 32- 43.

5. Ngô Minh Hiệp (2016), “Lực lượng vũ trang tham gia giải quyết vấn đề FULRO ở Tây Nguyên (1975-1988)”, Tạp chí lịch sử quân sự, (10-298), tr. 48- 54.

6. Ngô Minh Hiệp (2017), “Giải quyết vấn đề FULRO ở Tây Nguyên – giải quyết lực cản cho Tây Nguyên đổi mới”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia 30 năm đổi mới ở Việt Nam (1986-2016): Những vấn đề khoa học và thực tiễn, Nhà xuất bản Đại học Huế,12 – 2017, tr. 514- 524.

 Lê Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   |