Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Liên
Tên đề tài luận án: Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo sự nghiệp giáo dục phổ thông từ năm 1963 đến năm 1975

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Liên            

2. Giới tính:  Nữ

3. Ngày sinh:     12/12/1987                           

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo sự nghiệp giáo dục phổ thông từ năm 1963 đến năm 1975

8. Chuyên ngành:  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                   \\

9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Mai Hoa

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Kết quả nghiên cứu của luận án góp thêm sự hiểu biết về quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về giáo dục phổ thông nói chung và những chủ trương, sự chỉ đạo của Đảng bộ thành phố Hải Phòng về sự nghiệp giáo dục phổ thông từ năm 1963 đến năm 1975.

- Luận án cung cấp những tư liệu lịch sử về sự nghiệp giáo dục phổ thông của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ từ năm 1963 đến năm 1975.

- Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan, cá nhân nghiên cứu, giảng dạy về các chuyên ngành lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ địa phương về lĩnh vực giáo dục.

- Những kinh nghiệm được rút ra có thể được vận dụng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển giáo dục phổ thông cả nước nói chung và Hải Phòng nói riêng.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Luận án sau khi hoàn thiện có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu về sự nghiệp giáo dục và giáo dục phổ thông, góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, giáo dục phổ thông nói riêng trong thời kỳ mới. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Quá trình chỉ đạo và thực hiện sự nghiệp giáo dục phổ thông của Đảng bộ thành phố Hải Phòng; vai trò của giáo dục phổ thông trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Vũ Thị Liên (2014), “Chủ trương của Đảng về giáo dục phổ thông trong những năm 1996 - 2006”, Tạp chí Giáo dục lý luận (216), tr.74.

2. Vũ Thị Liên (2017), “Giáo dục phổ thông Hải Phòng - 15 năm xây dựng và phát triển (2001 - 2015)”, Tạp chí Hữu nghị - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt Nam (137), tr. 50-52. 

3. Vũ Thị Liên (2017), “Một số kinh nghiệm của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong chỉ đạo giáo dục phổ thông (1963 - 1975)”, Tạp chí Khoa học và kinh tế Hải Phòng (180), tr. 24-29.    

4. Vũ Thị Liên (2017), “Nâng cao chất lượng giáo dục ở thành phố Hải Phòng trong những năm 1969 - 1975”, Tạp chí Lịch sử Đảng (325), tr. 95.

5. Vũ Thị Liên (2017), “Công tác xã hội hóa giáo dục của Đảng bộ thành phố Hải Phòng hiện nay”, Tạp chí Cộng sản Chuyên đề cơ sở (132), tr.65.

6. Vũ Thị Liên (2018), “Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở thành phố Hải Phòng (1968-1975)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (328), tr. 79.

 Lê Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   |