Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đặng Thị Minh Phương
Tên đề tài luận án: Vai trò của gia đình trong phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Thị Minh Phương              

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/04/1978                                                            

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ (ngày 28/12/2017)

7. Tên đề tài luận án: Vai trò của gia đình trong phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật lịch sử    

9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Linh Khiếu

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã đánh giá thực trạng thực hiện vai trò của gia đình trong phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay và phân tích một số vấn đề đặt ra từ thực trạng đó.

- Đề xuất một số quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của gia đình trong phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ việc nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề liên quan đến gia đình, công tác gia đình nói chung và vai trò của gia đình trong phát triển nguồn nhân lực nói riêng ở Việt Nam hiện nay.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Gia đình, nguồn nhân lực.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Đặng Thị Minh Phương (2012), “C.Mác và Ph.Ăngghen bàn về các hình thức phát triển của gia đình”, Thông báo khoa học Nghiên cứu Văn hóa (8), Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, tr. 38-44.

- Đặng Thị Minh Phương (Chủ nhiệm đề tài) (2012), Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin về gia đình và ý nghĩa của nó trong việc xây dựng gia đình văn hóa ở Việt Nam hiện nay, Đề tài khoa học cấp cơ sở, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

- Đặng Thị Minh Phương (2014), “Quan điểm của V.I.Lênin về vấn đề gia đình và giải phóng phụ nữ”, Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa ISSN 0866 - 7667 (7), tr. 48-54.

- Đặng Thị Minh Phương (2017), “Giáo dục đạo đức trong gia đình với sự hình thành và phát triển nhân cách của nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị ISSN 2354 -1040 (10), tr. 48-53.

- Đặng Thị Minh Phương (2017), “Một số yếu tố tác động đến vai trò của gia đình trong phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội ISSN 1859 - 3917 (79), tr. 66-83.

- Đặng Thị Minh Phương (2017), “Vai trò của giáo dục gia đình trong phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học Giáo dục ISSN 0868 - 3662 (145), tr. 48-51.  

- Đặng Thị Minh Phương (2017), “Nâng cao vai trò gia đình trong phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Cộng sản ISSN 0866 - 7276 (130), tr. 63-66. 

- Đặng Thị Minh Phương (Chủ nhiệm đề tài) (2018), Phát huy vai trò của gia đình trong phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay, Đề tài khoa học cấp cơ sở, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

 Kim Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   |