Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Ngọc Hà
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học phân bổ nguồn nước lưu vực sông dựa trên giá trị kinh tế sử dụng nước, áp dụng cho lưu vực sông Vệ.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Hà             

2.Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh:     24/10/1979                                                      

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4982/QĐ-ĐHKHTN ngày 27/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 12 tháng theo Quyết định số 1033/QĐ-ĐHKHTN ngày 23/4/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học phân bổ nguồn nước lưu vực sông dựa trên giá trị kinh tế sử dụng nước, áp dụng cho lưu vực sông Vệ.

8. Chuyên ngành: Thủy văn học                                     

9. Mã số: 62 44 02 24

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:          

Hướng dẫn chính: PGS. TS. Nguyễn Tiền Giang, Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN.

Hướng dẫn phụ:    PGS. TS. Phạm Quý Nhân, Đại học TNMT Hà Nội, Bộ TNMT

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

1. Lựa chọn được phương pháp phù hợp và đưa ra quy trình 6 bước để xác định giá trị kinh tế sử dụng nước đối với các ngành công nghiệp, nông nghiệp và thủy sản làm cơ sở để phân tích lựa chọn phương án phân bổ nguồn nước lưu vực sông.

2. Áp dụng tiếp cận phân tích hệ thống, sử dụng kết hợp mô hình mô phỏng với tối ưu và căn cứu trên giá trị kinh tế sử dụng nước, luận án đã cung cấp được cơ sở luận chứng lựa chọn phương án phân bổ nguồn nước lưu vực sông và ứng dụng thành công cho lưu vực sông Vệ.

3. Lần đầu tiên đã xác định được giá trị kinh tế sử dụng nước trên từng tiểu lưu vực thuộc lưu vực sông Vệ có độ tin cậy; diễn giải tường minh, có cấu trúc về quá trình phân bổ nguồn nước lưu vực sông có tính khả thi ứng dụng và phù hợp thực tiễn chính sách quản lý phân bổ nguồn nước ở trong nước; lựa chọn được phương án phân bổ nguồn nước lưu vực sông Vệ dựa trên giá trị kinh tế sử dụng nước.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả của luận án có thể áp dụng ngay cho công tác quản lý và phân bổ nguồn nước lưu vực sông Vệ thuộc tỉnh Quảng Ngãi và các lưu vực sông khác có điều kiện tương tự.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Bước thời gian xem xét phân bổ nguồn nước có thể là 10 ngày một để có thể phối hợp cùng quy trình vận hành liên hồ chứa hiện có.

- Mở rộng thêm đối tượng nghiên cứu như sinh hoạt, thủy điện, du lịch dịch vụ.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1].   Nguyễn Chí Công, Nguyễn Ngọc Hà (2014), “Một phương pháp phân bổ nguồn nước lưu vực sông trong tình huống thiếu nước trên cơ sở hiện trạng khai thác, sử dụng nước”, Tạp chí Khí tượng Thủy văn (11), tr. 49-51.

[2].   Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Tiền Giang (2105), “Tài nguyên nước mặt lưu vực sông Vệ”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 31(3S), tr. 104-115.

[3].   Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Hùng Anh (2016), “Ước tính giá trị kinh tế sử dụng tài nguyên nước cho một số ngành trên lưu vực sông Vệ”, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 1(10), tr. 26-27.

[4].   Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Mạnh Trình (2016), “Chỉ số tài nguyên nước mặt lưu vực sông Vệ”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường 32(3S), tr. 67-76.

[5].   Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Tiền Giang, Phạm Quý Nhân (2017), “Xây dựng kịch bản phân bổ nguồn nước mặt lưu vực sông Vệ”, Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường (17), trang 73-83.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   |