Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đỗ Thị Việt Hà
Tên đề tài luận án: Quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Đắk Nông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐỖ THỊ VIỆT HÀ               

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 25/12/1977                                              

4. Nơi sinh: Gia Nghĩa – Đăk Nông

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 1018/QĐ-ĐT ngày 26/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Đề tài tiến sĩ được giao: “Phát triển nguồn nhân lực nữ làm công tác quản lý tại các trường THPT thuộc các tỉnh Tây nguyên”, tại QĐ số 1356/QĐ-ĐT ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

- Được phép chỉnh sửa tên đề tài thành: “Quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Đắk Nông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”, tại Quyết định  số 672/QĐ-ĐT ngày 23/5/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

7. Tên đề tài luận án: Quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Đắk Nông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                  

9. Mã số: 8 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           1. GS.TS. Nguyễn Hữu Châu

2. PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hình thành được khung lý luận về quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học ở Việt Nam theo tiếp cận quản lí nguồn nhân lực, phù hợp với xu hướng phát triển của các cách tiếp cận trong quản lý con người hiện nay.

- Phân tích được thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học ở tỉnh Đắk Nông, chỉ ra được những kết quả và tồn tại, bất cập   làm căn cứ thực tiễn cho việc xây dựng các giải pháp quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Đắk Nông nhằm phát huy hết năng lực của đội ngũ này, nâng cao hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

- Đề xuất được hệ thống giải pháp quản lí đội ngũ giáo viên tiểu học ở Đăk Nông theo tiếp cận quản lí nguồn nhân lực mà các nơi khác có thể tham khảo để thay đổi cách tiếp cận trong quản lí hiện nay. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Áp dụng thực hiện công tác quản lí đội ngũ giáo viên cấp tiểu học tỉnh Đắk Nông để nâng cao hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)                       

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:            

(1). Thực trạng quản lí đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Đăk Nông trước yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, Tạp chí Khoa học giáo dục – số 139

(2). Thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đánh giá đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Đăk Nông, Tạp chí Giáo dục – Kì 2 tháng 10/2017

(3). Primary school teachers’ competencies to meet the demands of education innovation in Vietnam,  International Journal of Research In Social Sciences - Nov. 2017. Vol. 19 No. 1

 

 Thủy Lê - VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   |