Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Huyền Vân
Tên đề tài luận án: Tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Ninh

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Huyền Vân     

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     05/5/1986                                                         

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh số 4642/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/12/2013 của Giám đốc ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 267A/QĐ-VNH ngày 17/11/2017 của Viện Việt Nam học và khoa học phát triển về việc chuyển chương trình đào tạo tiến sĩ Việt Nam học từ chương trình đạt chuẩn quốc tế sang hệ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội; Quyết định số 420 /QĐ-VNH ngày 01/12/2016 của Viện Việt Nam học và khoa học phát triển về việc gia hạn đào tạo và bảo vệ luận án thêm 12 tháng cho nghiên cứu sinh; Quyết định số 313A/QĐ-VNH ngày 09/12/2017 về việc gia hạn đào tạo và bảo vệ luận án (lần 2); Quyết định số 193/QĐ-VNH ngày 30/5/2016 và số 331/QĐ-VNH ngày 28/12/2017 về việc đổi tên đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh.

7. Tên đề tài luận án: Tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Ninh

8. Chuyên ngành:  Việt Nam học                                                           

9. Mã số: 62220113

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Minh Hòa

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Trên cơ sở lý thuyết “khu vực học” Luận án đã đưa ra một số lý luận để nghiên cứu tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội tại một địa phương

- Phân tích thực trạng tác động của du lịch đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh, cũng như đến đời sống của người dân địa phương tại 3 địa bàn nghiên cứu là thành phố Uông Bí (xã Thượng Yên Công), thành phố Hạ Long (phường Bãi Cháy) và thành phố Móng Cái (phường Trần Phú và Trà Cổ).

- Luận án đã đưa ra xu hướng tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội và đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát huy hơn những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của hoạt động phát triển du lịch đến kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Ninh.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: những số liệu phân tích của Luận án đáng tin cậy do đó các khuyến nghị và đề xuất của Luận án có giá trị với công tác quản lý và kinh doanh du lịch.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu sâu hơn sự tương quan giữa loại hình du lịch và sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân. Mở rộng quy mô nghiên cứu thêm một số địa bàn đang có sự phát triển du lịch nhanh chóng thời gian gần đây tại Quảng Ninh như phường Hùng Thắng (thành phố Hạ Long), Cô Tô, Quan Lạn (huyện Vân Đồn)…

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án (liệt kê theo trình tự thời gian):

[1] Nguyễn Thị Huyền Vân (2017), “Ngành du lịch với phát triển kinh tế bền vững tỉnh Quảng Ninh”, Tạp chí Phát triển bền vững Vùng, quyển 7 số 2, tr.65 – 74.

[2] Nguyễn Thị Huyền Vân (2017), “Tác động của du lịch đến nền kinh tế địa phương (nghiên cứu trường hợp tỉnh Quảng Ninh)”, Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học, NXB Đại học Quốc gia tp.Hồ Chí Minh, tr. 1194 – 1203.

[3] Nguyễn Thị Huyền Vân (2018), “Tác động xã hội của du lịch tại tỉnh Quảng Ninh”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 404, tr. 44 – 47.

[4] Nguyễn Thị Huyền Vân (2018), “Phát triển du lịch và sự biến đổi đời sống người dân tại khu di tích Yên Tử (xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh”, Giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt 2018, NXB Đại học Quốc gia tp.Hồ Chí Minh, tr. 734 - 738.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   |