Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thùy Linh
Tên luận án: Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên lãnh đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân từ năm 1997 đến năm 2015

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Thùy Linh                                  

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/4/1985                        

4. Nơi sinh: Thị trấn Bần Yên nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên   

5. Quyết định công nhận NCS số: 3684/2015/QĐ-XHNV ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không                   

7. Tên luận án: Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên lãnh đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân từ năm 1997 đến năm 2015

8.  Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                                        

9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học  hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Nguyễn Thị Mai Hoa;   2. TS. Lê Thị Minh Hạnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

- Luận án đã xác định rõ tính cấp thiết; xác định rõ mục đích, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Luận án phản ánh khách quan những đóng góp mới, phù hợp kết quả nghiên cứu.

- Phần tổng quan của luận án đã hệ thống các công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài và các công trình nghiên cứu của tác giả trong nước; khái quát được kết quả nghiên cứu từ các công trình có liên quan đến đề tài luận án; xác định rõ những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết tiếp.

- Luận án đã nêu lên được những tác động đến quá trình lãnh đạo của Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên về xây dựng lực lượng CAND qua hai giai đoạn (1997-2005) và (2005-2015).

- Trên cơ sở nguồn các văn kiện, nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ Công an Tỉnh Hưng Yên, luận án đã nêu lên được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ về xây dựng lực lượng CAND Tỉnh Hưng Yên qua hai giai đoạn (1997-2005) và (2005-2015).

- Luận án đã trình bày và luận giải được hệ thống quan điểm, tư tưởng chỉ đạo lớn của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy Hưng Yên về xây dựng lực lượng CAND trên các phương diện chủ yếu. Đặc biệt, đã thành công trong việc phân tích, đánh giá về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Công an tỉnh trong quán triệt, triển khai thực hiện các quan điểm chỉ đạo của cấp trên về xây dựng lực lượng Công an ở cấp tỉnh qua 2 thời kỳ lịch sử: (1997-2005), nhất là thời kỳ (2005-2015), trên các lĩnh vực. Tuy mỗi giai đoạn có yêu cầu về xây dựng lực lượng CAND riêng nên có những chỉ đạo không giống nhau, nhưng tập trung chủ yếu chỉ đạo trên các mặt: Xây dựng chính trị - tư tưởng; Xây dựng tổ chức, cán bộ; Công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Công tác chính sách và hậu cần - kỹ thuật; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác xây dựng đảng và các đoàn thể. Về cơ bản, những chỉ đạo nêu trong luận án được trình bày luận giải nhiều chiều cạnh với những dẫn chứng khá sinh động.

- NCS đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế và lý giải nguyên nhân hạn chế trong sự lãnh đạo của Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên đề ra trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân những năm 1997-2015. Ngoài ra, luận án đã đưa ra 5 kinh nghiệm có giá trị tham khảo cho Đảng bộ Công an địa phương cũng như các địa phương có nhiều tương đồng khác về công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

- Những tư liệu về lãnh đạo công tác xây dựng LLCAND của Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên thời kỳ 1997- 2015  ở phần nội dung, phụ lục và danh mục các tài liệu tham khảo của luận án là cần thiết cho việc nghiên cứu lịch sử Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên thời kỳ đổi mới cũng như cho những nghiên cứu khác tiếp theo có liên quan đến vấn đề xây dựng LLCAND ở  tỉnh Hưng Yên nói riêng, cho các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ nói chung.

12. Khả năng ứng dựng trong thực tiễn: Luận án có khả năng xuất bản thành sách “Lịch sử xây dựng lực lượng Công an nhân dân của Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2015”; làm giáo trình giảng dạy tại các lớp tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hưng Yên về công tác Đảng hoặc công tác xây dựng lực lượng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Luận án có thể tiếp tục nghiên cứu theo mở rộng phạm vi nghiên cứu như: Đảng bộ Công an Trung ương lãnh đạo công tác xây dựng lực lượng|Công an nhân dân từ năm 2000 đến 2018; hoặc kéo dài thời gian nghiên cứu như:Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên lãnh đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân từ năm 1997 đến năm 2018.

14. Các công trình có liên quan đến luận án:

1. Hoàng Thùy Linh (2015), Xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân tỉnh Hưng Yên (1997 – 2005)” (2015), Tạp chí Lịch sử Đảng (2), tr. 81 - 83.

2. Hoàng Thùy Linh (2015), Công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng “thế trận lòng dân” của Công an tỉnh Hưng Yên trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (2015), Tạp chí Giáo dục Lý luận (229), tr. 80 - 82.

3. TS. Trần Thị Mỹ Hường (chủ biên), Hoàng Thùy Linh và các cộng tác viên (2015), Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Than (1930 - 2015), Nxb Lý luận chính trị.

4. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà (chủ biên), Hoàng Thùy Linh và các cộng tác viên (2015), Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Mỹ, tập II (1977 - 2015), Nxb Lý luận chính trị.

5. Hoàng Thùy Linh (2017), Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên lãnh đạo công tác giáo dục chính trị - tư tưởng (1997 – 2015)” (2017), Tạp chí Lịch sử Đảng (10), tr. 99 - 103.

6. Hoàng Thùy Linh (2018), Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ (2005 – 2015)” (2018), Tạp chí Lịch sử Đảng (7), tr. 108 -112.

7. Hoàng Thùy Linh (2019), Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an nhân dân (2005 – 2015)” (2019), Tạp chí Lịch sử Đảng (1) (chờ đăng số tháng 1/2019).

 Lê Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   |